ميخواهم به پرسپوليس و تيم ملي برگردم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران - سميرا شيرمردي ‪Samira Shirmardi‬

وقتي نام محمدرضا خانزاده را ميشنويم ياد روزهايي ميافتيم كه او در پرسپوليس و تيم ملي حضور داشت اما ناگهان به خاطر يكسري رفتارهاي بچگانه آنها را به راحتي از دست داد. خانزاده بعد از آن اتفاقات و محروميتي طوالنيمدت كه نصيبش شد، روزهاي سختي را گذراند اما حاال با اميد و انگيزه بااليي در تالش است تا به روزهاي خوب برگردد. اين مدافع 25 ساله به همين دليل از سياهجامگان جدا شد و به پديده مشهد پيوست تا بتواند پلههاي ترقي را بار ديگر يكي يكي طي كند و هم به تيم ملي برگردد و هم به پرسپوليس. محمدرضا خانزاده كه از اردوي تركيه برگشته، در مورد شرايط تيمش، دليل انتخاب پديده، روزهاي سختي كه گذراند ...و صحبت ميكند. اردوي تركيه چطور بود؟

خدا را شــكر اردوي خوبي داشتيم. ‪14 31،‬ روز آنجــا بوديــم كــه عــاوه بر تمرينات خوب، بازيهاي مفيد و خوبي هم داشتيم.

در بازيهاي تداركاتي هم خيلي خوب گل ميزدي...

بــازي تداركاتــي اســت ديگر. گل زدن زياد مهم نيســت. حتــي برد و باخت هم مهم نيســت. مهم هماهنگي و اجراي تاكتيكهاي مد نظر كادرفني است.

چطور شــد كه ناگهــان تصميم گرفتي به پديده بروی. آن هم در حالي كه مسووالن سياهجامگان اصرار زيادي به ماندنتان در اين تيم داشتند؟

مــن براي ماندن در ســياهجامگان يكسري مشكل داشتم كه باعث شد تصميم بگيرم به تيم ديگري بروم.

حتما مشكالت مالي فصل گذشته كه خيلي بازيكنان را اذيت كرد...

نــه، اتفاقا به مســائل مالي ارتباط ندارد. خدا را شكر شــرايط تيم آخر فصل خوب بود. امســال هم فكر ميكنم شرايط خوبي دارند. من با همه اعضاي تيم و حتي آقاي عباسي و ميثاقيان دوست هستم اما به هر حال رفتن به پديده يك تصميم فوتبالي بود كــه براي پيشــرفت فوتبالــم گرفتم. احســاس كردم با پديــده ميتوانم حداقل نتايج بهتري بگيرم.

يعني فكر ميكني ســياهجامگان اين فصل هم شــرايط خوبي در ليگ نخواهد داشت؟

نــه، اصــا اينطــور نيســت. ســياهجامگان تيم خوبي است كه جوانان و ســرمربي خوبي هم دارد. مطمئن باشيد ســياهجامگان اين فصل مثل 2 فصل قبل نيســت و نتايج خوبي ميگيرد اما من به بازيكنان پديده اعتقاد بيشتري داشتم كه به خاطــر آنها اين تيــم را انتخاب كردم. در واقــع من به دنبال اين هســتم جايي بازي كنم كه بازيهايم بيشتر ديده شود. ميخواهم پلهپله به جايگاه اصليام برسم. من يك ســالي نبودم كه اين مساله برايم سخت بود. حاال ميخواهم تاش كنم كه به آن جايگاه قبليام برسم.

شــما بازيكني بــودي كه خيلي زود از قله افتــادي. زماني كه هم در پرسپوليس جايگاه ثابتي داشتي و هم در تيم ملي حضور داشــتي ناگهان به خاطر يك اشتباه شرايط كامال متفاوت و بدي پيدا كردي...

بله، من ناگهان از قله افتادم پايين. البتــه بعــد از آن اتفاق در ســياهجامگان توانســتم خــوب كار كنم كــه آخر فصل پيشــنهاد خوبي داشــته باشــم. من ‪7 6،‬ پيشــنهاد خوب داشتم كه در نهايت پديده را انتخاب كردم. اينطور كار كردن و پله پله باال رفتن، ارزش بيشتري دارد.

يعني اميــد داري بــه تيم ملي برگردي؟

بلــه، البته من فقــط براي موفقيت تيم خودم تاش ميكنم كه پديده بهترين نتايج را بگيرد. بقيهاش دست خداست. اگر خدا صاح بداند به تيم ملي هم برميگردم.

به فكر بازگشت به پرسپوليس هم هستي؟

صددرصــد. من تــاش ميكنم به همان جايگاه قبلي برگردم.

زماني كه آنجا بودي شايد به خاطر اينكه خيلي جوان بودي قدر موقعيت خودت را ندانستي كه از اين تيم دور شدي...

بله، من خيلي جوان بودم و متوجه يكســري اتفاقات نبودم. البته دوري من از پرســپوليس به خاطر مســائل فني نبود و فقط يكسري حواشي من را دور كرد.

بعد از آن هم البته حمايتي از شما نشد كه مشكالت حل شود...

به هيچ عنوان. من حمايت نشدم و البته گايهاي از اين مساله ندارم.

خيليها معتقدند اگر آن زمان به جاي محمدرضا خانــزاده يك بازيكن ديگر بود، شــايد از او حمايت ميشد و اين اتفاقات برايش رقم نميخورد...

صددرصد. شك نكنيد. من روزهاي ســختي را گذراندم اما هميشــه تاشم را كردم كه وجدانم راحت اســت. اين مساله هم خيلــي برايم اهميت دارد. شــايد اگر هر كســي جز من بــود، االن هنوز هم در پرسپوليس بود اما از من حمايت الزم نشد. البتــه اگر هزار بار ديگر آن اتفاق بيفتد من باز هم منت كســي را نميكشــم كه برايم كاري انجــام دهــد و روي پــاي خود جلو ميروم و تاش ميكنم.

از اين بحث بگذريم، فكر ميكني پديده مشــهد اين فصــل ميتواند سهميه آسيا را بگيرد؟

االن يكســري دوســتان مصاحبه كردند و گفتند ســهميه آسيا را ميگيريم اما بايد ايــن را در نظر گرفت كه تيمهاي خيلي خوبي اين فصل داريم. از پرسپوليس و اســتقال گرفته تا ســپاهان، ذوبآهن، فــوالد، تراكتــور و بقيه. بــه همين دليل درســت نيســت از االن از كسب سهميه صحبت كنيم. بايد ببينيم عملكرد و روند بازيهايمان چطور است. من تنها قولي كه ميدهم اين است كه در همه بازيها تمام ســعي و تاشم را به كار بگيرم كه روند رو به رشد و پيشرفت داشته باشيم.

قرعهكشــي ليــگ را چطــور ميبيني؟

قرعه خوبي بود. فقط اينكه در گرما بايد به آبادان برويم سخت است.

شما كه قبال در اهواز بودي ديگر بايد به اين گرما عادت كرده باشي...

آن روزها واقعا برايم خيلي ســخت بــود. هنوز هم ياد آن روزهاي گرم ميافتم عذاب ميكشم.

هفته اول

پنجشنبه 5 مرداد 69، ساعت 19:00 پرسپوليس ............................................ فوالد خوزستان، ورزشگاه آزادی تهران استقال خوزستان ............................ تراكتورسازی تبريز، ورزشگاه غدير اهواز سياهجامگان مشهد ............. ذوبآهن اصفهان، ورزشگاه امام رضا (ع) مشهد نفت تهران ............................................. سپيدرود رشت، ورزشگاه تختی تهران

جمعه 6 مرداد 69، ساعت 19:00 پيكان تهران ................................... پديده مشهد، ورزشگاه شهدای شهر قدس گسترش فوالد .......................... پارس جنوبی جم، ورزشگاه بنيانديزل تبريز سپاهان ............................................. سايپا تهران، ورزشگاه نقشجهان اصفهان صنعتنفت آبادان .................................. استقال تهران، ورزشگاه تختی آبادان هفته دوم

پنجشنبه 12 مرداد 69، ساعت 19:00 پديده ............................................................................................................. سپاهان سايپا ............................................................................................ صنعتنفت آبادان ذوبآهن ................................................................................ گسترش فوالد تبريز استقال تهران ......................................................................... استقال خوزستان پارس جنوبی جم ........................................................................................... پيكان فوالد خوزستان...................................................................................... نفت تهران سپيدرود رشت ....................................................................... سياهجامگان مشهد تراكتورسازی تبريز ............................................................................... پرسپوليس هفته سوم

پنجشنبه 19 مرداد 69، ساعت 19:00 صنعتنفت آبادان ........................................................................................... پديده پيكان ........................................................................................... ذوبآهن اصفهان استقال خوزستان .......................................................................................... سايپا نفت تهران .............................................................................................. پرسپوليس گسترش فوالد تبريز ...................................................................... سپيدرود رشت استقال تهران ......................................................................... تراكتورسازی تبريز سياهجامگان مشهد ....................................................................... فوالد خوزستان سپاهان اصفهان ......................................................................... پارس جنوبی جم هفته چهارم

پنجشنبه 26 مرداد 69، ساعت 19:00 پديده مشهد ............................................................................. استقال خوزستان پارس جنوبی جم ...................................................................... صنعتنفت آبادان ذوبآهن اصفهان ........................................................................................ سپاهان سپيدرود رشت ............................................................................................... پيكان تراكتورسازی .......................................................................................... نفت تهران فوالد خوزستان..................................................................... گسترش فوالد تبريز سايپا ................................................................................................. استقال تهران پرسپوليس ............................................................................... سياهجامگان مشهد هفته پنجم

سهشنبه 31 مرداد 69، ساعت 19:00 استقال تهران .................................................................................... پديده مشهد صنعتنفت آبادان ...................................................................... ذوبآهن اصفهان استقال خوزستان .................................................................... پارس جنوبی جم پيكان ............................................................................................... فوالد خوزستان سياهجامگان مشهد ............................................................................... نفت تهران سپاهان ............................................................................................. سپيدرود رشت سايپا .................................................................................................... تراكتورسازی جمعه 3 شهريور 69، ساعت 19:00 گسترش فوالد تبريز ............................................................................. پرسپوليس هفته ششم

پنجشنبه 23 شهريور 69، ساعت 19:00 پديده ............................................................................................................... سايپا سپيدرود رشت ......................................................................... صنعتنفت آبادان ذوبآهن اصفهان ................................................................... استقال خوزستان نفت تهران ............................................................................ گسترش فوالد تبريز تراكتورسازی - ................................................................................... سياه جامگان فوالد خوزستان .......................................................................................... سپاهان پارس جنوبی جم .......................................................................... استقال تهران

جمعه 24 شهريور 69، ساعت 19:00 ..................................................................................................... پيكان پرسپوليس

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.