غالمپور: شهرآورد هيچوقت سرگرمكننده و دوستانه نميشود

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

بهــزاد غامپــور مربــي دروازهبانهاي ســايپا كه ســالها در اســتقال بازي ميكرد، چند ســالي است دســتيار علي دايي پيشكسوت پرســپوليس اســت. غامپور كه به همراه نارنجيپوشان در اردوي رامسر و ســرعين حضور داشــت، در مورد شرايط سايپا ميگويد: «در اين مدت 2 اردوي خوب را پشت سر گذاشتيم و آماده هســتيم تا بــا تيم جوانمان ليگ را شــروع كنيم. خوشــبختانه شرايط تيم بسيار شاد و شاداب است و با تمرينــات و برنامههاي كادر فني همه بچهها بي صبرانه منتظر شــروع ليگ هستند.»

مربي دروازهبانهاي سايپا درباره آخرين وضعيت مصدوميت محمدرضا اخباري هــم ادامه ميدهد: «اخباري كمي از ناحيــه زانو دچار مصدوميت شد اما مشكلش حل شده و همانطور كه قبا گفته شد از شنبه (امروز) در تمرينات حضور پيدا ميكند.»

بهزاد غامپور درباره قرعهكشي ليــگ هفدهــم و وضعيــت ســايپا ميگويد: «همه بازيهاي ليگ سخت اســت و تمام تيمها هــم با قدرت به ليــگ ميآيند پس فرقــي نميكند در چــه هفتهاي با چــه تيمي بازي داشــته باشــيم. ما براي همه تيمها احتــرام قايل هســتيم چــون همه خوب هســتند.» غامپور در رابطه با برگزاري شهرآورد اروپايي پرسپوليس و اســتقال در آلمــان و اينكه گفته ميشود اين شــهرآورد بيشتر حالت سرگرمي و دوســتانه دارد، ميگويد: «دربــي هيچوقت ســرگرمكننده و دوستانه نميشود، هر شهرآورد براي خودش حساس است و نتيجهاش هم در تاريخ ثبت ميشــود. برگزاري اين ديدار مخصوصا براي هواداراني كه در اروپا هستند خوب است اما نميشود آن را به صورت سفارشي برگزار كرد.»

دروازهبان اســبق اســتقال در مورد اينكه در روز خداحافظي فرشاد پيــوس مهاجــم پرســپوليس درون دروازه استقال قرار داشته و آخرين ضربه فوتبالي پيوس را در ســال 76 گرفتــه، توضيــح ميدهــد: «پيوس اســطوره فوتبال ملي و باشگاهي ما بود و اميدوارم هميشه سامت باشد. آن روز هم در شهرآورد سال 76 من آخريــن ضربه فوتبالــي او را گرفتم. البتــه فكر ميكنم پيوس بدشــانس بود كه من ضربهاش را مهار كردم. به هرحال هرچه بود آن بازي و آن ضربه به تاريخ سپرده شد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.