اژدريزاده: بر اساس سياست مقاومتی عمل كرديم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

فوالد خوزســتان اين فصل قرار اســت نه در خارج اردو بزند و نه بازيكن خارجي بگيرد. عليرضا اژدريزاده مديرعامل باشــگاه فوالد خوزستان در مورد اين سياست جديد باشگاهش ميگويد: «چيزي كه مسلم است اين است كه اگر سياست كاني در مملكت حاكم اســت نبايد در حد شــعار بماند بلكه بايد به آن عمل كرد. امســال سال اقتصاد مقاومتي، توليد و اشــتغال است. اگر بر اين اساس گفتيم اردوي خارجي نميرويم، لباس خارجي نميپوشيم، بازيكن خارجي نميگيريم ...و آيا خوب اســت يا بد؟ بر اساس سياست كان كشــور عمل كرديم.» اژدريزاده درباره اينكه مسووالن استقال خوزستان اعتقاد دارند فرزاد جعفري با وجود داشتن قرارداد با اين تيم به فوالد پيوسته و نسبت به اين اتفاق خيلي انتقاد كردند، ادامه ميدهد: «اگر قرارداد اين بازيكن غير قانوني اســت ســازمان ليگ قرارداد ما را ثبت نميكند. ما كف دستمان را بو نكرديم كه بازيكن با كدام تيم قرارداد دارد. بازيكن ميگويد من آزاد هستم و ما هم قبول ميكنيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.