سياهجامگان و پديده در ورزشگاه امام رضا (ع) بازي ميكنند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

بازيهاي خانگي دو نماينده شــهر مشــهد فصل گذشــته عليرغم افتتاح ورزشــگاه امــام رضا (ع)، در ورزشــگاه ثامــن االئمه دنبال شــد كــه از كيفيت الزم برخوردار نبود و هواداران مشــهدي هم بايد مسيري طوالني براي رسيدن به اين ورزشگاه طي ميكردند. بر اين اساس تصميم گرفته شد فصل هفدهم بازيهاي ايــن 2 تيم به ورزشــگاه امــام رضا (ع) منتقل شــود. البته اين مساله با حواشي زيادي مواجه شــد كه خيليها را نااميد كرد اما در نهايت ســعيد فتاحي مسوول كميته مسابقات سازمان ليگ بعد از سفر به مشهد اعام كرد سياهجامگان و پديده فصل هفدهم ميتوانند بازيهاي خانگي خود را در ورزشــگاه امام رضا (ع) دنبال كنند: «طبق صحبتهايي كه داشــتيم قرار است هر دو تيم در ورزشگاه امام رضا (ع) بازي كنند. با مسووالن سياهجامگان جلسه داشتيم و به تيم پديده هم گفتيم كه به اميد خدا هر دو تيم ســال جديد را در ورزشگاه امام رضا بازي ميكنند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.