استقالل خوزستان سهشنبه مقابل ملوان

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

تيم استقال خوزســتان سهشنبه در ديداري دوستانه به مصاف ملوان بندرانزلي ميرود. ملوان در هفته آينده براي برگزاري اردويــي تداركاتي راهي تهران ميشــود. شاگردان نادر دستنشان قرار است در اين اردو دو بازي تداركاتي در روزهاي سهشنبه و پنجشــنبه برگزار كننــد. پس با توجه به اينكه اســتقال خوزستان در تهران به سر ميبرد قرار است اولين بازي تداركاتي اين تيم انزليچي مقابل قهرمان فصل پانزدهم باشــد. حريف روز پنجشنبه ملوان مشخص نشده.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.