رمضاني از فوالد خوزستان جدا ميشود

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

آرمــان رمضاني مهاجم فصــل قبل مس رفســنجان كه به فوالد پيوســته بود از اين تيم جدا ميشــود. رمضاني مهاجــم فصل قبل مس رفسنجان چندي قبل با فوالد خوزستان قرارداد امضــا كــرد و در تمرينــات و اردوي اين تيم هم حاضر بود اما به نظر ميرســد با تشــخيص كادرفنــي اين بازيكن نتوانســته انتظارات فني آنها را برآورده كند و از اين تيم جدا ميشــود. بايد منتظر ماند و ديد پورموســوي براي ســه جاي باقي مانده خود در ليســت بزرگســال چه بازيكناني را به خدمت خواهد گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.