ماجراجويي انصاريفرد و رفقا

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

اين تصاويري از اســتراحت كريم انصاري فرد و رفقايش در تيم المپياكوس در پارك ماجراجوييهاي ســخت ورزشــي شهر خنك است. بازيكنــان تيــم فوتبال المپياكوس كه دومين اردوي آمادهســازي خارجي خود را در بلژيك برپا كردهاند پس از پايان تمرين پنجشــنبه راهي پارك ماجراجوييهاي ســخت ورزشــي در شهر خنك شدند تا توانمنديهاي خود را در ديگر ورزشها نيز به نمايش بگذارند. كريم انصاريفرد، مليپوش ايراني نيز يكي از بازيكناني بود كه همراه ساير المپياكوسيها ورزشهاي سخت را امتحان كرد. تيم المپياكوس كه براي حضور در فصل جديد ســوپر ليگ فوتبال يونان آماده ميشــود، تاكنون در اردوي بلژيك دو بازي تداركاتي برابر تيمهاي ميشــلن و آلكمار هلند برگزار كرد و به پيروزيهاي ۶ بر صفر و ۲ بر صفر دست يافت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.