در جستوجوي كمپ در روسيه

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

درست است كه حدود يك سال ديگر تا شروع رقابتهاي جام جهاني 8۱۰۲ روسيه باقي مانده است اما كیروش در نظر دارد پيش از آنكه دير شــود و تيمهاي ديگر كمپهاي تمريني خوب روســيه را رزرو كنند، تكليف كمپ تيم ملي را براي اردوي پيش از جام جهاني روشــن كند. به همين منظور نمايندگان كادر فني تيم ملي فوتبال كشــورمان براي بررســي كمپهاي تمريني كشــور روسيه در اين كشور حضور دارند. نمايندگان كادر فنی تيم ملی فوتبال كشورمان در روسيه در حال بررسی وضعيت كمپهاى اين كشور هستند تا محل اقامت و كمپ تمريني تيم ملی در اولين فرصت قبل از ساير كشورها و همچنين در بهترين موقعيت انتخاب شود. در اين مأموريت مهم، شهرهاى مسكو، ولگوگراد، سوشی، سامارا و آستاراخان از روز ۰۱ جوالى(9۱ تيرماه) مورد ارزيابی قرار گرفتهاند. نمايندگان اعزامي تا 8۱ جوالي(7۲ تيرماه) در روسيه حضور خواهند داشت. اين تصاوير حاصل بازديد آنها از كمپهاي مختلف است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.