عاليشاه و حقوق ۶ ميليوني

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

اميد عاليشــاه كــه به دليــل خدمت ســربازي از پرســپوليس به تيم تراكتورســازي رفته به دليل محروميت باشــگاه تراكتورسازي از جذب بازيكــن نميتواند در نيمفصل اول براي اين تيــم تبريزي بازي كند. از سوي ديگر باشــگاه ملوان هم كه يك تيم نظامي است ميتواند بازيكن ســرباز به خدمت بگيرد. مسووالن باشگاه ملوان هم به او حقوق ماهيانه ۶ ميليــون تومان به همراه بند و تبصرههاى مختلف را پيشــنهاد دادند اما عاليشــاه اين پيشــنهاد را از طريق مدير برنامههايش نپذيرفت و به اين ترتيب به نظر ميرســد كــه او در نيمفصل اول بيرون از گود فوتبال باشــد. از ســوي ديگر برخي از منابع خبري مدعي هســتند كه باشگاه تراكتورســازي قراردادي چند صدميليوني با عاليشاه امضا كرده و يكي از داليل رد پيشــنهاد حقوق ۶ ميليوني ملوان همين مســاله است. اين در حالي است كه طبق قوانين سربازها حق دريافت حقوق غيرمتعارف را در زمان خدمت سربازي ندارند. به نظر ميرســد بيشتر از اينكه رد پيشــنهاد ملوانيها از سوي عاليشاه مطرح باشــد، اين موضوع حايز اهميت اســت كه كدام قانون اين مجوز را به باشــگاههاي نظامي ميدهد كه چنين حقوقهــاي بااليي را براي بازيكن ســرباز در نظر بگيرنــد؟ مگر نه اينكه براســاس قانون نيروهاي مسلح باشــگاهها موظفند در چارچوب تعيين شده، براي بازيكنان سرباز خود حقوق ماهيانه تعيين كنند؟ با اين حال باشــگاه ملوان خارج از آن چارچوب پيشــنهاد حقوق ماهيانه ۶ ميليون توماني به عاليشاه داده كه تازه اين بازيكن با اين مبلغ كم موافقت نكرده! چرا ؟ چون براي گذراندن خدمت سربازياش قرارداد چند صد ميليوني با تراكتورسازي دارد!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.