كاپيتانهاي دهه 70

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

اين تصويري اســت از جواد زرينچه و عليرضا دليخون كاپيتانهاي اســتقالل و كشــاورز در بازي جذاب دو تيم در پنجمين دوره جام آزادگان كه به تســاوي ۲-۲ انجاميــد. دو بازيكني كه امروز هريك بهعنوان مربي فعاليتهــاي فوتبالي خود را دنبال ميكنند. زرينچه حتي در مقطعي نامش بهعنوان كانديداي عنوان مديرعاملي باشگاه استقالل مطرح شد. دليخون هم بهعنوان مربي دروازهبانها تا كنون مربي سنگربانهايي چون سيد مهدي رحمتي، سوشا مكاني، حسين آشنا، محمد سنايي و سجاد بيرانوند بوده است. بازي استقالل مقابل كشاورز كه تصويرش را ميبينيد، در روز ۵ خرداد ۴7۳۱ برگزار شد و عليرضــا منصوريان و علي اكبريــان از گلزنهاي اين بازي در ۲۲ ســال قبل بودند. روزهايي كه هيچ كدام تصورش را نميكردند ۲۲ سال بعد سرنوشت چه براي شــان رقم بزند كه منصوريان سرمربي استقالل باشد و اكبريان پشت ميلههاي زندان.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.