آزمون در دوراهي روبين - روستوف

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

درســت مثل همين روزها كه ســردار آزمون بــا خبرهايي درباره بازگشــت به روبيــن كازان و همچنين احتمــال حضور در التزيو خبرســاز شده است، سال گذشته هم در چنين روزي، سردار تيتر يك روزنامه و يكي از خبرسازترين چهرههاي فوتبالي بود. همانطور كه از تيتر يك هم مشــخص اســت، خبرهاي ســال پيش حول اختالفي ميچرخيد كه بين دو باشــگاه روبين كازان و روســتوف بر ســر مبلغ رضايتنامه او به وجود آمده بود. قرعهكشــي ليگ و محروميت مهدي رحمتي از ديگر خبرهاي مهم روز در صفحه يك روزنامه ايران ورزشي بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.