نشست خبري يا كري خواني؟

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

نخســتين نشســت خبري فلويد ميودر و كانر مكگرگور چند روز پيش در سالن استيپلز سنتر شهر لس آنجلس با حضور ۱۱ هزار تماشاگر برگزار شد! ماجرا از اين قرار بود كه فلويد ميودر، قهرمان بدون شكست بوكس جهان و كانر مكگرگور، قهرمان مسابقات رزمي )UFC( براي برگزاري يك مسابقه بوكــس در روز چهارم شــهريور ۶9۳۱ در الس وگاس به توافق رســيدند. اين مبارزه، پرمخاطبترين مســابقه تاريخ هر دو رشته ورزشي خواهد بود. مهمتر از اين اما استقبالي است كه از نخستين نشست خبري اين دو، پيش از برگزاري مســابقه شان شده است. ۱۱ هزار تماشــاگر براي يك نشست خبري، رقم بســيار بااليي اســت و احتمال اينكه نشستهاي خبري بعدي با تماشــاگران بيشتري برگزار شود، وجود دارد. چرا كه اين دو ورزشكار، تا پيش از برگزاري مســابقه، دو نشست خبري ديگر هم در دو شهر ديگر دنيا برگزار ميكنند و طرفداران خود را به رقابت بزرگي كه روز چهارم شــهريور دارند، فــرا ميخوانند تا يكي از پرمخاطبتريــن و جذابترين رقابتها را برگزار كنند. البته اين را مدنظر داشــته باشيد كه نشست خبري اين دو را با نشســتهاي خبري خودمان مقايسه نكنيد كه دو نفر پشت ميز و مقابل خبرنگاران مينشــينند و به سواالتي كه مطرح ميشــود، پاسخ ميدهند. شــايد حتي بهتر باشد، به جاي نشست خبري بگوييد كري خواني پيش از مســابقه كه تصاوير نشان ميدهد در مقاطعي حتي تا مرز درگيري فيزيكي هم پيش رفته است!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.