به ياد قهرماني 1990

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

بــي ترديد تيم ملي آلمان با كســب ســه عنــوان قهرماني، چهار نايب قهرماني، ۴ مقام ســومي و يك مقام چهارمي در رقابتهــاي جام جهاني يكي از موفقترين تيمهاي تاريخ اين رقابتهاي معتبر به حســاب ميآيــد. در جام جهاني فوتبال ۰99۱ آلمان غربي با شكســت يك بر صفر آرژانتين در فينال اين رقابتها، براي بار سوم موفق به كسب عنوان قهرماني شد و خاطره اين قهرماني براي هميشه در ذهن هواداران فوتبال آلمان ثبت شد. حاال خبرهايي از اين تيم به گوش ميرسد كه از طرح احتمالي پيراهن تيم ملي آلمان در جام جهاني 8۱۰۲ با الهام از لباس جام جهاني ۰99۱ خبر ميدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.