زالتكو: با رفتن جباروف متوجه نقص سپاهان هستیم

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

زالتکو کرانچار در باره عملکرد تیمش در فصل نقل و انتقاالت اینطور حرف ميزند: «خوشحالم که بچههاي خوبی که آینده مــا را رقم ميزنند در کنار خود داریم. اوضاع خوب است و روز به روز بهتر ميشود؛ در کنار 5 بازیکن باکیفیت کــه از لیگ اضافه کردهایم و به خوبي تمرین کردهانــد و آمادگي خوبي دارند، به دنبال جذب دو بازیکن خوب خارجي هســتیم که ميتواند تیم ما را در شرایط بهتري قرار دهد. با اضافه شدن این بازیکنان شرایط تیم ســپاهان بهتر هم خواهد شد و ميتوانیم با اضافه شدن آنها دوشادوش دیگر تیمها رقابت کنیم. از نحوه خرید بازیکنان راضي هســتم و برخورد حرفهاي و خوبي دارند و در مسابقات تدارکاتي خواستههاي من را اجرا کردهاند به جز امر گلزني که امیدوارم با اضافه شدن بازیکن بینالمللي در این راستا بهتر شویم.»

کرانچار در مورد جذب مدافع برزیلي معتقد است: «او بازیکني است که تجربه زیادی دارد و سابقه حضور در اروپا را داشــته که امیدوارم در کنار دیگر مدافعان ما بتواند به یکي از ارکان ما تبدیل شده و جایگزین خوبي براي شــجاع خلیلزاده شــود. تا جایي که مفهوم بازي رو به جلو مربوط به ما ميشــود تغییري در تاکتیکمان نداریــم؛ باید همانطور که رو به جلو حرکت ميکنیم، از دفاع غافل نشــویم و بازیکنان مليپوش خوبي را جذب کردهایم و قصــد داریم دو بازیکــن بینالمللي دیگر را اضافه کنیم تا بتوانیم شانه به شانه رقبا رقابت کنیم.»

ســرمربي تیم فوتبال ســپاهان اصفهــان در مورد مصدومیــت ســعید آقایي اینطــور توضیــح ميدهد: «وضعیت مصدومیت او حاد نیســت امــا هنوز تصاویر امآرآی او به دســت ما نرسیده ولی آسیب خاصي ندیده است و امیدوارم ظرف چند روز آینده به تمرینات اضافه شود.»

کرانچار در مــورد رفتن جباروف و عدم جذب یک بازیکــن پليمیکر و طــراح در میانه میــدان ميگوید: «طبیعتــا ما هــم متوجه این نقص شــدهایم و با رفتن جباروف بــه دنبال جایگزیــن این بازیکــن بودهایم و امیدواریم تا چند روز آینــده یک بازیکن خوب در این پست جذب کنیم تا به همراه جذب یک مهاجم خارجي در کنار ساســان انصاري مشــکل گلزني ما هم با ایجاد شانسهاي زیاد گلزني حل شود. نبودن ساسان انصاري در دو هفته اول ناتواني براي ما ایجاد ميکند اما بازیکنان خوبي داریم که ميتوانند جایگزین او باشند و از همین رو به دنبال جذب یک بازیکن گلزن ششدانگ هستیم تا در صورت نبودن هر کدام از مهاجمان بتوانیم جایگزین کنیم. مســعود حســنزاده از قبل مصدومیت داشته و نیاز به زمــان دارد، با توجه به اینکــه رباط صلیبياش پاره شــده بود حداقل تا نیمفصل او را در اختیار نداریم اما بازیکنــان خوبي مثل جــالل عليمحمدي، مهرداد محمــدي و رضا میرزایي را داریم که در کنار ساســان انصاري ميتوانند در خط حمله به ما کمک کنند. هنوز یک جاي خالي داریم که از فوتبال داخلي بتوانیم جذب کنیم و اگر بازیکن خوبي باشــد حتمــا از این ظرفیت استفاده ميکنیم.»

او حرف هایش را اینطور ادامه مي دهد: «نمایندگان باشگاه با نماینده مروان حسین وارد مذاکره شدهاند اما مشــکلي که با لیگ عراق داریم این است که تا یکي دو هفته از شــروع لیگ ما لیگ عــراق به طول ميانجامد؛ تنها این بازیکن جزو گزینههاي ما نیســت و با بازیکنان دیگري نیز مذاکراتي داشتهایم.»

کرانچار اشارهاي به نحوه بازي تیمش دارد: «شیوه بازي که مــن مدنظر دارم و تمرینات را بر اســاس آن برنامهریزي ميکنم این اســت که تــوپ را روي زمین بیاوریم و از دروازه خودمان بازي را آغاز کنیم اما گاهي اوقات هم شرایطي به وجود ميآید که تیم حریف فشار زیادي ميآورد و مجبور ميشویم که به بازي بلند روی بیاوریم.»

سرمربي تیم فوتبال سپاهان اصفهان در مورد آمدن پسرش به سپاهان نیز ميگوید: «نیکو حدود 6 ماه پیش رباط صلیبي پاره کرد اما به تازگي شروع به بازي براي تیمش کرده است و اینکه در آینده براي چه تیمي بازي کند به اختیار خودش است. او االن 32 سال سن دارد.»

او اشــارهاي هم به وضعیت شریفي دارد: «تا جایي که مطلع هستم این بازیکن تحت قرارداد سپاهان بوده و براي گذراندن خدمت ســربازي به تراکتورسازي رفته اســت و با اتمام خدمتاش باید به سپاهان بیاید که من هم حســاب ویژهاي روي این بازیکن بــاز کردهام تا با آمدنش خون تازهاي را به تیم تزریق کند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.