قرباني‌دو‌گل‌زد،‌جباري‌پا‌به‌توپ‌شد

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

آخرین دیدار تدارکاتي اســتقالل در ارمنستان با یک برد روحیه بخش همراه شــد. اســتقالل در دیداري تدارکاتي در اردوي ارمنستان به مصاف آرارات رفت و با نتیجه 2 بر یک به پیروزي رسید. بیش از 200 تماشــاگر این دیدار را از نزدیک تماشا کردند. شاگردان منصوریان در این دیدار با پیراهن ســفید در زمین مسابقه حاضر شدند.

ترکیــب اولیه شــاگردان منصوریان براي این بازي به شــرح زیر بود: مهدي رحمتي، پژمان منتظري، مجید حسیني، وریا غفوري، میالد زکي پور، امید نورافکن، روزبه چشمي، داریوش شجاعیان، حسن بیت ســعید، علي قرباني و جابر انصاري. علــي قرباني در دقایــق 20 و 42 هر دو گل اســتقالل را به ثمر رساند. در دقیقه 20 کار گروهي استقالليها از سمت چپ زمین با حرکت خوب زکي پور همراه شد. زکــي پور با یک پاس کات بک توپ را به جابر انصاري رساند تا انصاري با یک پاس دقیق قرباني را در موقعیت مناسب گلزني قرار دهــد و این بازیکن با یک ضربه زیبا دروازه آرارات را باز کنــد. در دقیقه 42 حرکت بازیکنان از ســمت راست با پاس خوب وریا غفوري به علي قرباني رسید و این بازیکن دومین گل خود و استقالل را وارد دروازه آرارات کــرد. تنها گل آرارات در دقیقه 88 با یــک ضربه از راه دور به ثمر رسید. اســتقالليها در نیمه دوم 7 تعویض داشتند.

اتفــاق مهــم در نیمــه دوم بــراي اســتقالل بازي کردن مجتبــي جباري بــود. مجتبي جباري کــه در دیدار برابر پــارس جنوبي جم به دلیــل مصدومیت غایب بــود و در این دیدار نیز در ترکیب اســتقالل قرار نداشت، در نیمه دوم برابر آرارات 15 دقیقه به میدان رفت. هافبک طراح اســتقالليها که نگرانيهاي زیادي پیرامون او وجود داشــت، در این دیدار پا به توپ شد تا خیال کادرفني و هواداران پیش از بازگشت به تهران از آمادگي این بازیکن آسوده شود.

ایــن آخریــن بــازي اســتقالليها در اردوي ارمنســتان بــود و شــاگردان منصوریــان امــروز 9 صبح بــه ایران باز خواهند گشت. بازیکنان استقالل ساعت 10:30 روز سهشنبه هفته جاري با حضور در ایفمارک، آزمایشهاي پزشــکي پیش فصل خود را انجام خواهند داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.