شهرآورد‌سرخاب ‌يها‌در‌آلمان‌مساوي‌م ‌يشود

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

زمان برگزاري شهرآورد 85 سرخابيها به قدري نامناســب اســت که شکست هر یک از این تیمها تبعات بســیاري براي آنها خواهد داشت.

موضوع زماني حســاستر ميشود که ميبینیم این بازي قرار است در فاصله یک هفته قبل از این بازي آغاز شــود و طبیعتا تیم شکســت خورده با حاالت رواني بسیار بــدي راهي رقابتها خواهد شــد. ترس از باخت و شــروع لیگ هفدهــم با روحیهاي نامطلــوب اردوي هر دو تیــم را فرا گرفته اســت و بازیکنان دو تیم که به شــدت از برگزاري این بــازي ناراحتند آرزو ميکنند بازي بي دردسري رقم بخورد و الاقل بازنده میدان را ترک نکنند. هم در اردوي استقالل نشــانههایي از این نگراني حاکم است و هم در اردوي پرسپولیس.

بــه این ترتیــب دور از ذهن نیســت که احتیــاط بیش از حد دوتیــم منجر به رقم خوردن یک تســاوي دیگــر در تاریخ شــهرآوردهاي سرخابي شود. اتفاقي که دو تیم تخصص بســیاري در آن دارند و بارها نشان دادهاند که اگر بخواهند شهرآوردي را با تساوي تمام کنند، فوت و فنش را خوب بلدند. حال باید دید که سرخابيها تا پیش از برگــزاري این بازي آیــا در فضاي ذهني خود به این نتیجه خواهند رســید که این بازي را هم همچون بســیاري از بازيها با نتیجه مساوي تمام کنند؟ این شایعه را هم نباید بياهمیت دانست که برخي از نزدیکان دو تیم به دنبال ایجاد هماهنگيهایي براي به تساوي رسیدن این بازي هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.