بشار‌رسن،‌از‌رياض‌به‌پرسپوليس‌مي‌آيد‌

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

آخرین خرید برانکو در فصل نقل و انتقاالت به همراه تیم عراق براي مســابقات مقدماتي زیر 23 سالههاي آسیا به عربســتان سفر کرد. بشار رســن خرید عراقي پرســپولیس که هنوز به جمع شاگردان برانکو اضافه نشــده، این روزها به همراه تیم عراق براي مســابقات مقدماتي قهرماني آســیا در رده امیدها در عربســتان حضور دارد. عــراق در این مرحله از مســابقات با عربستان، بحرین و افغانســتان همگروه است و ستاره جدید قرمزپوشــان پس از برگزاري این مسابقات پیش از شــروع لیگ برتر به اردوي پرســپولیس اضافه ميشود تا آخرین بازیکني باشد که به رختکن برانکو اضافه ميشــود. این هافبک تهاجمي که یکي از ســتارههاي آینده دار فوتبال آسیا محسوب ميشــود، از بازیکنان کلیدي تیم عراق در این مسابقات محسوب ميشــود اما براي رسیدن به ترکیب اصلي تیم برانکو کار ســختي پیش رو دارد. پرسپولیسيها صادق محرمي را نیز در اردوي تیم امید ایران دارند که این بازیکن نیز مانند رسن پس از پایان مسابقات مقدماتي قهرماني آسیا در رده سني زیر 23 سال به ایران بازخواهد گشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.