مراسم‌بهتري ‌نهاي‌ليگ‌بدون‌بهتري ‌نها

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مراســم انتخاب بهترينهــاي ليگ، همه ساله در فوتبال ايران برگزار ميشود. مراســمي كه در آن از بهترين مربي ليگ تــا بهترين بازيكن، گلــزن، پديده و داور رونمايي ميشود.

سالهاي قبل بازيكناني چون مهدي طارمــي، آندرانيــك تيموريان و قاســم حداديفر به اين افتخار رســيدند و عنوان بهتريــن بازيكن ليگ را به خود اختصاص دادند. هر چند برخــي انتخابها چندان منطقي نبود اما به هر شــكل اين مراسم برگزار ميشــد و سوژههاي بسياري را هم در خود جاي ميداد.

اين مراسم همه ساله چند روز مانده به آغاز ليــگ برگزار ميشــود؛ همراه با يك جشــن كوچك، هدايايي ويژه و البته حضــور بازيكنان و پيشكســوتهايي كه شــايد فقط در اين مراســم بتوان چهره آنهــا را ديد و صحبتهاي آنها را شــنيد. مراسم بهترينهاي ليگ براي فوتبال ايران مراسمي ويژه و ضروري براي ثبت در تاريخ خواهد بود. ثبت بهترينها براي سالهاي بعد تا بدانيم كــدام بازيكن در چه فصلي عنوان ستاره ليگ را به خود اختصاص داد و يا كدام مربي توانست گوي سبقت را از بقيه بربايد و بهترين باشد.

برگزاري مراسم انتخاب بهترينهاي ليگ شــانزدهم در هالــهاي از ابهام قرار دارد. نــه خبــري از برنامههــاي در نظر گرفته شــده براي اين مراســم هست و نه اخباري درباره تاريخ برگزاري منتشــر شده. اين مراسم كه قريب به اتفاق اوقات، حدود يــك هفته قبل از آغاز ليگ برگزار ميشــود، امســال شــايد نتواند گروهي از بازيكنــان، پيشكســوتها و مربيان را دور هم جمع كند و مثل ســالهاي قبل خبرساز باشد.

پرســپوليس و اســتقالل بــا اصرار عجيب و غريــب حامي مالــي خود قرار اســت در آلمان بازي دوستانهاي را انجام بدهند. ديداري كه اما و اگرهاي بســياري در برگــزاري آن و البتــه تاريــخ تعيين شده وجود داشــت اما به نظر ميرسد در نهايت نخستين شهرآورد فوتبال ايران در كشــوري جز ايران برگزار خواهد شد. در تاريخ ۱۳ تيرماه و شهر بيلفلد آلمان.

با توجه به تاريخ برگزاري شــهرآورد و فاصلــه ۴ روزه آن تا آغاز ليگ، برگزاري مراسم بهترينهاي ليگ تحت الشعاع قرار ميگيــرد و به همين دليل شــايد برگزار نشــود. برگزاري اين مراسم، بدون حضور ستارههاي اســتقالل و پرســپوليس كه مدعيهاي اصلــي تصاحب عناويني چون بهترين بازيكن، پديده و بهترين گلزن نيز محسوب ميشوند نميتواند چندان مورد توجــه قرار بگيرد. بخصــوص كه يكي دو عنوان قطعا به پرسپوليســيها ميرسد و يك عنوان نيز احتماال به استقالل.

بهترين گلزن ليگ كســي نيست جز مهدي طارمي كه بايد در اين مراسم كفش طالي خود را دريافت كند. بهترين بازيكن نيز اغلــب اوقات از تيــم قهرمان انتخاب ميشود. بهترين مربي نيز همينطور. برانكو گزينه نخست اســت و انتخاب ويژه براي اين مراسم. در اســتقالل نيز گزينههايي وجود دارند تا عنوان بهترين را به دســت بياورند. براي مثال اميد نورافكن كه بخت اصلي تصاحب عنوان پديده ليگ است.

برگــزاري اين مراســم، بدون حضور بازيكنان و كادر فني استقالل و پرسپوليس توجيه مناسبي ندارد. از طرفي اگر قرار به حضور بازيكنــان و كادر فني اين دو تيم باشــد، ديگر زماني باقــي نميماند تا اين مراسم برگزار شود. استقالل و پرسپوليس ســي و يكم تيرماه در آلمــان مقابل هم بــازي ميكنند و تــا به ايران برســند و مســتقر شــوند يكي دو روز زمان ميبرد. ســه روز مانده به آغاز ليگ هم هيچ مربي يا باشگاهي با حضور در مراسم بهترينها موافقت نخواهد كرد.

بــه همين دليــل از حــاال ميتوان برگزاري مراسم انتخاب بهترينهاي ليگ را منتفي دانســت. مگر اينكه برنامهريزي جديدي انجام شود يا فدراسيون و سازمان ليگ تصميمهاي ويژهاي بگيرند.

برگزاري مراسم انتخاب بهترينهاي لیگ، بدون حضور بازيكنان و كادر فني استقالل و پرسپولیس توجیه مناسبي ندارد. از طرفي اگر قرار به حضور بازيكنان و كادر فني اين دو تیم باشد، ديگر زماني باقي نميماند تا اين مراسم برگزار شود. استقالل و پرسپولیس سي و يكم تیرماه در آلمان مقابل هم بازي ميكنند و تا به ايران برسند و مستقر شوند يكي دو روز زمان ميبرد. سه روز مانده به آغاز لیگ هم هیچ مربي يا باشگاهي با حضور در مراسم بهترينها موافقت نخواهد كرد. به همین دلیل از حاال ميتوان برگزاري مراسم انتخاب بهترينهاي لیگ را منتفي دانست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.