قرعه دردسرساز براي پانیونیوس

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

دو بازيكن ايراني پانيونيوس يك بار ديگر به سوژه اصلي رسانههاي يوناني تبديل شــدند اما اين بار نه به خاطر مســائل فني بلكه به خاطر يك موضوع فرا فوتبالی. مسعود شجاعي و احسان حاجيصفي دو ستاره ايراني باشــگاه پانيونيوس در اولين بازي فصــل جديد طعم حضور در بازيهاي اروپايي را چشــيدند و اين بــار در بازي دور رفت مرحله دوم پلي آف يوروليگ مقابل گوريســا اسلووني در آتن خوش درخشيدند و نقش بســزايي در برد ۲ بر صفر و برداشتن قدمي بلند در راه صعود به دور سوم يورو ليگ داشتند.

اما شــيريني اين برد هنوز در دهان مليپوشــان ايراني مزه نشده بود كه قرعهكشي دور سوم و چهارم رقابتهاي پلي آف يوروليگ كمي اوضاع را براي دو ســتاره ايران و ســران باشگاه پانيونيوس سخت كرد. آنجا كه مشــخص شــد اين تيم يوناني در صورت نهايي شــدن صعود از ايــن مرحلــه بايد در دور ســوم پلي آف مقابل نماينده رژيم اشغالگر قدس به ميدان برود. قرعــهاي كه چالش بزرگي پيش روي پانيونيوس در همين روزهاي ابتدايي فصل قرار داده است.

اين قرعه باعث شد تا رسانههاي يونان به موضوع روبهرو نشــدن ورزشكاران ايرانی با نمايندگان رژيم اشغالگر قدس بپردازند.

در يكي از اين گزارشها ســايت گاتزتا آتن نوشــت: « يك موضوع ديپلماتيك قرار اســت رخ بدهد، درست مشــابه اتفاقي كه سال گذشته براي عليرضا جهانبخش، ديگر بازيكن ايراني شاغل در آلكمار هلند در مواجهه با نماينده رژيم اشغالگر قدس رخ داد و باعث شد تا او مقابل اين تيم به ميدان نرود. اين بار نيز در صورت تقابل پانيونيوس با نماينده رژيم صهيونيســتي در دور سوم پلي آف يوروليگ همين اتفاق رخ خواهد داد، چرا كه ايران، اسرائيل را بهعنوان يك كشور به رسميت نميشناسد. اتفاقي كه ممكن است براي تيم يوناني و همچنين مسعود شجاعي و احسان حاجيصفي تكرار شود و محروميتهايي از سوي يوفا در پي داشته باشد.»

قبل از عليرضا جهانبخش كه سال گذشته با چنين مسالهاي روبهرو شــد، اشــكان دژاگه ديگر بازيكن ايراني زماني كه در عضويت تيم زير ۱۲ ســالههاي آلمان بود، از حضور در سرزمينهاي اشغالي و بازي برابر تيم جوانان رژيم صهيونيســتي خودداري كرد. اتفاقي كه بازتاب بسيار گستردهاي در رسانههاي آلماني داشــت. با توجه به رويارويي اجتناب ناپذير تيم يوناني و مكابي تل آويو و پوشــش رســانهاي عدم حضور دو بازيكن ايراني پانيونيوس در اين مســابقه موج خبري درباره مصاف دو تيم و مسائل پيرامون آن ادامه خواهد داشت.

البته سال گذشــته در موضوع عليرضا جهانبخش ماجرا به خوبی مديريت شــد و باشگاه آلكمار پس از جلســه با مهاجم ايرانی خود به خوبی حساســيتها را درک كرد و از جهانبخش در بازی استفاده نكرد و هيچ اتفاقی رخ نداد. حاال هــم پانيونيوس يونان میتواند از بازيكنان ايرانی خود در اين بازی اســتفاده نكند و برخالف نوشــته ســايتهای يونانی، هيچ محروميتی برای بازيكنان ايرانی در كار نيســت چرا كه هر تيمی براســاس تصميم كادر فنی و باشگاه تركيبش را مشخص میكند و به يوفا ارتباطی ندارد كه چه بازيكنانی در يك مســابقه حضور دارند يا غايب هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.