شكاري: بعد از اردوی قرقیزستان به روسیه ميروم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

رضا شــكاري از مشــكالتي كه در اين مدت باشــگاه ذوبآهــن برايش به وجود آورده ناراحت اســت. شــكاري در مورد غيبت در تمرينات روســتوف ميگويد: «باشــگاه روستوف حتي به باشگاه ذوبآهن نامه زد ولي برسر مسائل مالي فعال توافقي انجام نشده است. باشگاه ذوبآهن بيشتر از بندي كه در قرارداد من ذكر شده بود پول ميخواست و اين موضوع كار را پيچيده كرده اســت. پولي كه در قرارداد مــن آمده بود هميــن االن حاضر اســت و ميتوانم آن را بپردازم. در قــرارداد من آمده كــه در ازاي پرداخت ۰۰۱ هزار دالر پول رضايتنامه ميتوانم جدا شوم اما باشگاه حاال پول بيشــتري ميخواهد. آنها يك يا ۲ ميليارد ميخواهند، هرچند من در جريان دقيق اين موضوع نيســتم و وكيل و مديربرنامهام كارها را انجــام ميدهند. بعد از اين اتفاق ما راه قانوني را از طريق فدراسيون فوتبال پيگيري كرديم.»

هافبك تيم اميد در مــورد نتيجه پيگيريها از طريق فدراسيون فوتبال ميگويد: «كميته انضباطي چندي پيش جلســهاي برگزار كرد و حق را به ما داد. بعد از آن جلســه بعدي كميته انضباطي تشــكيل شــد و در آن به ما اعالم كردند ايــن كميته صالحيت راي در مــورد اين پرونده را نــدارد و كميته تعيين وضعيت بايد تكليف من را روشــن كند. طبق قرار قبلي بايد جلسهام روز يكشنبه برگزار شود. مطمئن هستم حق با من است و انشاءا... بعد از بازگشت از اردوي تيم اميد به روسيه ميروم تا به تمرينات تيم فوتبال روستوف اضافه شوم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.