برنامه تیم امید در بیشكك قرقیزستان

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

تيم اميد در تاريــخ ۸۲ تير و اول مــرداد دو ديــدار خــود را در مرحله مقدماتي قهرماني آســيا برگزار ميكند. ديدارهاي ايران براي حضور در مسابقات المپيك ۰۲۰۲ توكيو از روز ۸۲ تيرماه در بيشكك آغاز ميشود. ايران در گروه يك مســابقات با قرقيزســتان، عمان و ســريالنكا همگروه بود اما بــا انصراف ســريالنكا از حضور در اين مســابقات، شــاگردان پيرواني تنهــا دو ديدار برابر ميزبان و عمان پيش رو خواهند داشت.

تيم اميــد در اولين ديدار خود روز ۸۲ تيرماه از ســاعت ۹۱ به وقت محلي در ورزشــگاه عمرزاكوف شهر بيشكك به مصاف قرقيزســتان خواهد رفت. ۰۳ تيرمــاه دومين ديدار اين گروه ميان دو تيم عمان و قرقيزســتان انجام خواهد شــد و شــاگردان پيرواني در اين روز استراحت خواهند كرد.

اميدهاي ايــران آخرين بازي خود را روز يكــم مردادماه برابر عمان برگزار خواهند كرد و پــس از آن راهي تهران خواهند شــد. تيم صدرنشين اين گروه راهــي مرحله نهايي مســابقات خواهد شــد كه در كشور چين برگزار ميشود. اين مســابقات ســه نماينده آســيا در مســابقات المپيك را انتخــاب خواهد كرد. مســابقاتي مهم براي تيم اميد كه ميتواند به طلســم ۰۴ ساله رسيدن به المپيك پايان بدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.