تساوي اوستنده با رضايیان

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

اوســتنده بلژيك بعد از اينكه هفته گذشته موفق شــد با قراردادي دوســاله رامين رضاييان مليپوش ايراني را به خدمت بگيرد در اولين بازي تداركاتي پيش فصل در حضور اين بازيكن مقابل حريف دسته اولي خود متوقف شد. در اين بازي تداركاتي اوستنده در حالي كه رامين رضاييان را از نيمه دوم بهعنوان يار تعويضي در اختيار داشت برابر تيم دستهاولي روسالر به تساوي يك بر يك رضايــت داد. تمرينات تيم بلژيكي همچنان ادامه دارد و طبق هماهنگيها و برنامه اعالم شــده اين تيم در ديدار دوستانه بعدي خود اواسط هفته به مصاف بوون ديگر تيم دسته اولي بلژيك خواهد رفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.