ايران در ستون برندههاي ورلدساکر

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

در تازهترين شماره مجله «ورلد ساكر» كه مربوط به ماه جوالي 7۱۰۲ ميشــود، به موفقيت تيم ملي در كســب جواز حضور در مرحله پاياني جام جهاني ۸۱۰۲ روسيه اشاره شده است.

در ســتون «برندگان و بازندگان» از بخش «اين ماه» اين مجله از تيم ملي فوتبال ايران بهعنوان يكي از برندگان ماه جوالي ياد شده است.

در اين ســتون در مورد تيم تحتهدايت كارلوس كيروش نوشته است: «ايران كنار روســيه ميزبان و برزيل سومين تيمي شد كه حضور خود را در جام جهاني سال آينده قطعي كرد.»

در اين ســتون از تيم ملي گينه و تيم زير ۱۲ ســال آلمان نيز بهعنوان ديگر برندگان ماه ياد شده است و تيم زير ۱۲ سال انگليس، تيم ملي روسيه و تيم ملي جامائيكا عنوان بازندگان ماه را به خود اختصاص دادهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.