فقط سیدجالل از تمرينات پرفشار شكايت داشت

پرســپوليس ديروز يازدهمين روز حضورش در اردوي اوكراين را هم پشــت ســر گذاشــت و باالخره برانكو ايوانكوويچ درباره شــرايط تيمش در اين اردو صحبت كرد. با ســفر پرســپوليس به اوكراين دسترسي به برانكو ســختتر شــده بود حاال بعد از نزديك به دو هفته او گفت و گوي

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

از وضعيت تيم و شرايط اردوي اوكراين راضي هستيد؟

شــرایطي كه در اوكراین داریم بسيار عالي اســت. هتل خوب و زمين عالي در اختيار داریم و از این بابت از ميزبانمان باشگاه دیناموكيف، تشكر ميكنم كه اجازه استفاده از همه امكانات مورد نياز را دادهاند. همچنين مهمترین مســاله این است كه بچهها همه سالم هســتند. اميري هم كه از ناحيه كمر مصدوم شــده بود از امروز (شــنبه) تمرینات گروهي را شــروع كرد. فقط ســيد جالل حسيني نســبت به خستگي و فشــار زیاد تمرینات شكایت داشــت كه البته تمرینات ما واقعا طاقتفرساست ولي الزم بود كه این مساله هم رفع شود. ظاهرا بازيكنان مصدوم هم به تمرينات برگشتهاند.

مایه خوشحالي ما است كه كمال كاميابينيا هم آماده شــده و حتي ميتواند در بازيها، تيم را همراهي كند. بچهها با وجود تمام فشــاري كه بود، خوب دوام آوردند كه منتظریم ثمره آن را ببينيم. ســه بازي دوســتانه هم انجام دادیم كه از كيفيت حریفان راضي بودیم. یك بازي سوپر جام را هم در پيــش داریم كه در آن كم نميگذاریم، هر چند در حال حاضر مهمترین مساله ما بازي با االهلي است.

شنيده ميشــود سرگي ربروف سرمربي االهلي در تماس با مسووالن كمپ ديناموكيف خواستار آن شده تا پرســپوليس را از اينجا بيرون كنند.

به هر حال او اســطوره باشگاه دیناموكيف است. در این باشگاه هم بازیكن بوده و هم مربيگري كرده اســت. در مورد این موضوع هم فكر ميكنم منظورش شــوخي بوده اســت نه اینكه گله جدي داشــته باشــد. به اعتقاد من، بازي جالب و سختي خواهد بود و ما ایــن افتخار را داریم كه در مرحله یك چهارم پایاني ليگ قهرمانان آسيا قرار داریم.

با توجه به عملكرد بازيكنان در تمرينات مثل روزهاي قبل از اردو از خريدهاي جديد راضي بوده ايد يا نه؟

بله آنها كامال به انتظارات و اعتماد ما نسبت به خودشــان به خوبي جواب دادند. البته به زمان نياز دارند تا به خواستهها و فلسفه كاري و فوتبالي

طبيعي است كه ما معيارهاي سختي را براي بازيكنانمان قرار ميدهيم و آنها به زودي عادت ميكنند تا خواستهها را به خوبي بر آورده كنند. بسيار خوشحالم كه آنها با تعهد و تعصب به خوبي با اين مساله مواجه شدهاند.

ما عادت كنند ولي با توجه به سابقه، تجربه و كيفيتي كه دارند فكر ميكنم این آشنایي زود اتفاق ميافتد و كار را در دســت ميگيرند. شجاع خليلزاده، سيامك نعمتي و شایان مصلح كمكهاي بزرگي خواهند بود. جوانها را هم آماده خواهيم كرد تا ببينيم آیا آنها در این فصل خود را به ســطح خواستههاي پرسپوليس ميرسانند.

در چهره بعضي بازيكنــان، بهويژه نفرات جديــد با وجود ســابقهاي كــه در ليگ برتر داشتهاند، آثار فشــار تمرينات به طور واضح مشهود است.

طبيعي است كه هر مربي فلسفه كاري خاص خودش را دارد. از ســوي دیگر شــاید بازیكنان هيچ تيمي در ایران به قدر بازیكنان پرسپوليس تحت فشار نيســتند. آنها باید براي یك فصــل هر هفته در فرم خوب خود باشــند و ما امســال عالوه بر ليگ برتر و

جام حذفي، دو حضور در ليگ قهرمانان آســيا داریم و مليپوشــان ما هم باید در جام جهاني حضور پيدا كنند. طبيعي اســت كه ما معيارهاي سختي را براي بازیكنانمــان قــرار ميدهيم و آنها بــه زودي عادت ميكنند تا خواســتهها را به خوبي بــر آورده كنند. بسيار خوشــحالم كه آنها با تعهد و تعصب به خوبي با این مساله مواجه شدهاند. ارزيابيتان از قرعهكشي رقابتهاي ليگ برتر و بازيهاي پرسپوليس چيست؟

واقعيــت این اســت كه ما باید بــا همه این تيمهــا بــازي كنيم و حریــف ضعيف هــم نداریم. نميشــود گفت قرعه بد است یا خوب. البته در مقام مقایسه مقطع مياني هر نيمفصل سختترین بخش كار به حســاب ميآید. با تمام این اوصاف مهم است كه به خوبي آماده باشــيم و در این صورت ترسي از شرایط نخواهيم داشــت. من در صحبت با بازیكنان خودم، اهداف و وظایف آنها و خواســتههاي باشگاه و هواداران را كامال تشریح كردهام. آنها متوجه هستند با چه شرایطي روبه رو هستند. فشار كاري الزم را هم گذاشــتهایم. اولين رقابت ما سوپر جام است. پس از آن ليــگ قهرمانان را داریم و ليگ برتر و جام حذفي هم كــه جاي خودشــان را دارند. این فشــار و این تمرینات فقط براي كســب یك جام نيست. ما باید حداكثــر افتخار و قهرماني را براي هواداران خودمان به ارمغان بياوریم. در پايان چه صحبتي با هواداران داريد؟

من از وجود چنين هواداراني خوشحال هستم. آنها به معناي واقعي یار دوازدهم ما بوده و هســتند. حتي در دو فصل قبل كه شرایط خيلي سختتر بود به ما روحيه ميدادند. بيصبرانه منتظر دیدار مجدد آنها هستيم و ميخواهيم باز هم با هم جشن قهرماني بگيریم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.