محرمي: با اين تمرينات سنگین بهتر از فصل قبل نتیجه ميگیريم

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

صادق محرمي مدافع راست تكنيكي پرسپوليس كه به تنهایي از اردوي اوكراین برگشته بود به تيم اميد ملحق شد و امروز با این تيم به قرقيزستان مــيرود. بدین ترتيب محرمي جوان دو بازي با نفت و اســتقالل (در صورت برگزاري)را از دست خواهد داد. محرمي درباره شرایط اردو و خودش صحبت كرده است.

*خدا را شــكر ميكنم كه اردوي خوبي داشــتيم. درســت مثل سال گذشــته كه در اوكرایــن تمرینات خوبي انجام دادیــم. البته باید بگویم كه امســال تمرینات ما نسبت به سال گذشته ســنگين و پرفشارتر بود. شرایط اردویي خوب بود و ما مشكلي از هيچ بابت نداشتيم.

*واقعا ميتوانم بگویم كــه ماركو در این اردو كماندو تربيت كرد! واقعاً تمرینات ســختي براي ما در نظر داشت و نفس بازیكنان را گرفته بود. البته برانكو هم تمرینات خيلي سنگين و پرفشاري را براي بازیكنان در نظر داشت. ما سال گذشته هم تمرینات اینچنيني انجام داده بودیم و معتقدم كه یكي از دالیل موفقيت ما در فصل گذشــته همين تمرینات سخت، سنگين و نفسگير كادر فني بود. فكر ميكنم امســال این فشار بيشتر تمرینات باعث شود تا ما عملكرد بهتري نسبت به سال گذشته داشته باشيم. اميدوارم كه این تمرینات ســنگين جواب بدهد و ما نســبت به فصل گذشته بهتر نتيجه بگيریم.

*تيم استال واقعا تيم خوبي بود و نباید از حق بگذریم اما به دليل تمرینات ســنگيني كــه در اوكراین انجام ميدادیم بــدن بازیكنان كمي خســته بود. ما حتي صبح روز بازي با تيم اســتال هم تمریــن كرده بودیــم و این موضوع واقعا به بدن بازیكنان فشــار آورده بود. معتقدم دليل باخت ما در این بازي همين خســتگي بود وگرنه در شــرایط عادي اگر با این تيم بازي كنيم 100 درصد آنها را شكست ميدهيم.

*خيلي خوشــحاليم كه بازي با اســتقالل برگزار ميشود. خود من هم دوست داشتم كه براي این بازي در كنار تيم باشم و مثل سایر بازیكنان براي موفقيت پرســپوليس بجنگم اما به هر حال به دليل اینكه همراه با تيم اميد باید به قرقيزســتان بروم متأســفانه در این بازي غایب خواهم بود هرچند با شناختي كه از تيم خودمان دارم مطمئنا بازي خوبي خواهيم كرد و اميدوارم كه برنده از این بازي بيرون بيایيم.

*به هر حال مســاله حضور در فصل بدنســازي در رونــد كيفي بازي تاثيرگذار خواهد بود اما مسلما كادر فني پرسپوليس تدابير الزم را براي این بازي خواهد اندیشــيد و من شــك ندارم كه كادر فني ما ميداند كه چطور از بازیكنان بازي بگيرد. همانطور كه گفتم اميدوارم بازي جذاب و تماشــاگر پســندي از آب در بياید و در نهایت این ما باشــيم كه برنده شهرآورد آلمان شویم.

*واقعا همه ما خوشحاليم كه مهدي باز هم كنار ماست. طارمي بازیكن بزرگي اســت و همه ما خوشحال هســتيم كه او به جمع ما بازگشته است. ما ميدانســتيم كه مهدي دلش با پرســپوليس اســت و به همين دليل از بازگشتش خوشــحاليم. در حال حاضر ما 3 مهاجم آماده به نامهاي مهدي طارمي، علي عليپور و گادوین منشــا داریم كه هر 3 نفر آنها فوقالعاده آماده هســتند. مطمئنا هركدام از این مهاجمها در هر تيمي حضور داشتند ستاره تيمشان بودند.

*فصل گذشــته فصل خيلي خوبي براي من بود و خداراشــكر ميكنم. امسال مطمئنا سعي و تالشم را بيشتر خواهم كرد تا بيشتر از قبل پيشرفت كنــم. مطمئنا هركاري از دســتم بر بياید براي خوشــحالي هواداران انجام خواهم داد چرا كه مهمترین ركن باشگاه، هواداران پرسپوليس هستند.

*من فقط یك جلسه در كنار سایر بازیكنان تيم اميد تمرین كردم و به همين دليل خيلي با شرایط تيم آشنا نيستم اما ميدانم كه بازیكنان همگي از ردههاي ســني مختلف هســتند و به نظرم شرایط خوبي در تيم ما حاكم است. مطمئنا با چند جلســه تمرین در قرقيزستان شرایط تيم بهتر از قبل خواهد شد و خيلي اميدوار هستم كه در این مسابقات نتيجه بگيریم.

*دقيقا نميدانم شــرایط ســني مسابقات چطور اســت اما ميدانم كه تا مسابقات آسيایي ميتوانم در كنار تيم اميد باشم. البته شاید شرایط سني براي مسابقات المپيك تغيير كند در كل این مسائل مهم نيست، چيزي كه مهم است اینكه تيم اميد بعد از این همه سال به المپيك صعود كند. دعا ميكنم تيم اميد در نهایت به المپيك صعود كند، حاال چه من باشم چه نباشم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.