رافت: طارمي خوب تمرين نكند ضرر ميکند

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

پایــان رافت درباره شــرایط طارمي و خط حمله پرســپوليس ميگوید: «طارمي خودش بازیكن حرفهاي اســت. بازیكن تيم ملي و آقاي گل اســت اگر بخواهد در این مدت تمرین انجام ندهد و خودش را نرساند قطعا ضرر ميكند. ســال بعــد جام جهاني هســت و بازیكنهایي دعوت ميشوند كه بتوانند شاخص باشند و بتوانند به تيم ملي در جام جهاني كمــك كنند. قطعا طارمي یكي از آنهاســت. كىروش بــه او یك نگاه ویژه دارد. دو ســال پياپــي آقاي گل بوده و فكــر نميكنــم برانكو بخواهــد بهترین بازیكنــش را بيرون بگــذارد. قطعا برایش برنامــه دارد و او را آمــاده ميكنــد. خود طارمي هــم در این مدت تمرینات منظمي داشته كه بتواند براي پرسپوليس بازي كند. پست بسيار مهمي هم دارد. برانكو بازیكني ميخواهد كه بتواند گل بزند و چه كســي بهتر از طارمي و منشا. من فكر ميكنم یكي از خط حملههاي قدرتمند ليگ را داریم.»

رافت ادامه ميدهد: «طارمي ميتواند در پســتهاي مختلف بازي كند همچنان كــه در تيم ملي هم ميبينيــم نوك بازي نميكنــد، مهاجم كاذب بــازي ميكند و ميبينيــم كه تاثيرگذار هم هســت. وجود منشــا هم براي خود طارمي خوب است كه یك بازیكن دیگــر را كنارش دارد. در نبود اینها هم از نقش عليپور نباید چشم بپوشيم كه در نيمفصل دوم خيلي تاثيرگذار بود.»

پيشكسوت پرسپوليس درباره تركيب طارمي منشا هم ميگوید: «معلوم نيست كــه برانكو با دو مهاجــم كار كند یا با تك مهاجم كار كند. هر دوي این مهاجمها هم با توجه به شروعها و فيزیك بدني كه دارند ميتوانند از عقــب هم به خط حمله اضافه شوند و برانكو ميتواند از هر دوي اینها این بهره را ببرد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.