عربشاهي:اينشهرآوردهیچمنفعتيندارد

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

ضيا عربشــاهي در خصوص برگزاري دیدار دوستانه پرســپوليس و استقالل در آلمــان گفت: «در ابتدا بــه خاطر برگزاري این مســابقه در آلمــان و آن هم با هدف درآمدزایي براي حامي مالي مشــترك دو باشگاه متاسفم. در فوتبال دنيا كمتر شاهد آن هســتيم كه بزرگترین باشگاههاي یك كشــور از حامي مالي مشــترك برخوردار باشــند و دليل آن همين معایبي است كه امروز در پرســپوليس و اســتقالل مشاهده ميكنيم. به نظر من برگزاري این بازي هيچ منفعتي براي فوتبال ایران ندارد و مطمئن باشيد دو باشگاه به ویژه پرسپوليس آسيب جدي از برگزاري آن خواهند خورد.»

پيشكسوت باشــگاه پرسپوليس گفت: «در صورتي كه شاهد برگزاري شهرآورد در آلمان باشيم، به اعتقاد من بدترین تصميم مدیریتي در فوتبال ایران طي چند ســال اخير صورت گرفته است و با این كار تا حد زیادي به شــان فوتبال ایران آسيب رسانده ميشود.»

وي ادامه داد: «این دو باشگاه در ميان بزرگترین تيمهاي فوتبال آســيا قرار دارند و اگر مدیران بــا تجربه و كاربلدي در راس آنهــا بودند، هيچ گاه نياز نبود تن به چنين بازيهایــي آن هــم در كشــور ثالث براي درآمدزایي بدهند.»

پيشكسوت پرسپوليس در پایان درباره بازگشت طارمي به جمع سرخها هم گفت: «خوشــبختانه طارمي خيلــي زود متوجه اشتباه خود شــد و راه رفيعي را ادامه نداد اما از او ميخواهم كمي در انتخاب مشاوران خود دقت كند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.