معادالت خط دفاع ؛معلوم براي شهرآورد، مجهول براي فصل جديد

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

خط دفاع پرســپوليس امســال با جذب شجاع خليل زاده و شایان مصلح و البته حفظ نفرات فصل گذشته كامال تقویــت شــده و البته همين مســاله معادالت زیادي در خصوص ارنج اصلي و آنچه در ذهن برانكو ميگذرد، ایجاد كرده اســت. هر چند ظاهــرا تركيب خط دفاعي پرســپوليس براي بازي با اســتقالل و احتماال نفت در سوپرجام مشخص است اما در مورد شروع فصل و بازي با فوالد تردیدهایي در این خط وجود دارد. به نظر ميرسد در دو بازي مانده تا شروع فصل برانكو از سيدجالل و شــجاع در دفاع مياني و از ماهيني و انصاري در راست و چپ این خط بهره بگيرد اما وقتي صادق محرمي برگردد اوضاع فــرق خواهد كرد. با بازگشــت محرمي قطعا او مثل سه بازي تداركاتي ابتدایي تيمش دفاع راست فيكس تيم خواهد بود و البته ماهيني در دفاع چپ بازي ميكند. در این حالت برانكو باید از بين سه مدافع مياني تيمش یكي را بيرون بگذارد. جالب اینجاســت كه در 4 بــازي تداركاتي قبلي برانكو در تمام بازيها از شجاع خليل زاده در تركيب اصلي بهره برده و اگر قرار باشــد او در تركيب بماند یكي از بين ســيدجالل و انصاري بيرون خواهد نشســت كه در این خصوص هيچ گمانه زني نميتوان داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.