جراحیموفقیتآمیزفاطمیمقدم

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

یعقوب فاطمي مقدم كه در ســالهاي اخير بهعنوان سرپرســت تيم فوتبال اميد پرســپوليس نيز فعاليت داشت، روز جمعه در بيمارستان ایرانشهر بستري شد و صبح دیروز از ناحيه دیســك كمــر تحت عمل جراحي قرار گرفت.

فاطمــي مقــدم خــود در ایــن باره ميگوید: «حــدود چهار ســاعت زیر تيغ جراحي بودم و خوشبختانه دكتر شهریاري كه این عمل جراحي را انجام داد، نسبت به آن ابراز رضایت داشــت و البته قبل از عمل صحبتهاي او كه نشان ميداد پرسپوليسي اســت و ميگفت بازيهاي مــن را هم به خاطر دارد، براي من قوت قلب بود.»

گفتنــي اســت ایــن پيشكســوت پرســپوليس حداقــل دو روز آینــده را در این بيمارســتان بستري خواهد بود. باشگاه پرسپوليس نيز براي وي و همه پيشكسوتان و خاك خوردههاي فوتبال آرزوي سالمتي دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.