زاهدي در راه ايسلند

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

شــهاب زاهــدي مهاجــم جــوان پرســپوليس كه در نيمفصــل دوم فصل گذشــته بــه صــورت قرضــي بــه تيم ماشينســازي تبریز رفته بود با پيشنهاد تيمي از ليگ ایســلند مواجه شــده و در آستانه حضور در این كشور است.

مدیر برنامههاي ایــن بازیكن تالش خود را براي دریافت رضایتنامه زاهدي از پرسپوليس انجام داده و حتي جلساتي هم با مســووالن این باشگاه برگزار كرده اما 3 سال باقيمانده از قرارداد این بازیكن كار را سخت كرده است. جلسات در این خصوص ادامه دارد و در صورتي كه توافقات نهایي حاصل شــود زاهدي اولين بازیكن ایراني خواهد بود كه در ليگ ایسلند بازي كرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.