حمايت از عواجي

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

هواداران االهلي نســبت به یكي از تصميمهاي باشــگاه معترض بوده و كمپينــي را در فضــاي مجــازي در اعتــراض به اقدام باشــگاه ایجاد كردهانــد. «عواجي» یكي از بازیكنان االهلي اســت كه از جایگاه خوبي در بين هواداران این تيم برخوردار است و شایعه شده كه این بازیكن به زودي به صورت قرضي به باشــگاه دیگري منتقل ميشــود. همين شایعه كافي بود تا هــواداران االهلي با هشــتگ «عواجــي خط قرمــز ماســت»، با اعتراض به تصميم باشــگاه خواهان حفظ این بازیكن شوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.