نارضايتي هواداران

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

هر چند االهلي اردوي خود را زیر نظر ســرگئي ربروف پيــش ميبرد اما هــواداران این تيم از شــرایطي كه در این باشگاه حاكم شده، ناراضي هستند و این نارضایتي خــود را مجددا به رخ مسووالن باشگاه كشاندهاند.

رســانههاي عربســتاني گزارش دادهاند بســياري از هــواداران االهلي از وضعيــت نقل و انتقــاالت این تيم ناراضياند و این ســوال برایشان ایجاد شده كه بعد از گذشت 10 روز از اردوي اتریش، چرا مسووالن این باشگاه كاري براي جذب بازیكن خارجي جدید انجام نميدهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.