عجول ها يك شبه تصميم ميگيرند

هر روز كه ميگذرد فدراسيون وزنهبرداري بيشتر از روز گذشته در باتالق حاشيههايي كه به خاطر حمايت از تصميم كيانوش رستمي به وجود آمد، فرو ميرود. علي مرادي بهعنوان رييس فدراســيون وزنهبرداري كه تصميم گرفت به كيانوش اين اجازه را بدهد و او بر خالف يك اصل به تنهايي

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

ســجاد انوشــيرواني كــه تصميــم گرفته بود بعــد از كنارهگيري از تيم ملي وزنهبرداري ســكوت كند، بعد از اظهارات اخير علي مرادي یك بار دیگر به حرف آمد و این بار تندتر از قبل ریيس فدراســيون را نقد كرد: «آقــاي مرادي لطفا حداقل با خودش صادق باشــد. واژه تصميم گيري عجوالنه زیبنده خود او است و آن را به من و دیگران نسبت ندهد. اگر تصميم عجوالنه ميگرفتــم نزدیك به دوســال با كمترین امكانات و شرایط نامطلوب كار نميكردم. حتمــا آقــاي مــرادي بهخاطــر دارد بي كيفيتترین تغذیه، نبود مكمل مناســب، نداشتن پوشاك و امكانات حداقلي و دهها مــورد دیگر براي این قهرمانــان مدالآور در اردوها وجود داشــت كه مكرر در مدت فعاليتم درخواســت ميكــردم و هر بار با وعدههــاي ســر خرمن به وقــت دیگري موكول ميشد.»

ســجاد انوشــيرواني براي اولين بار اســت كه این حرفها را مطرح ميكند، در حاليكه تا قبل از این از شرایط بد اردوها ســخن نگفته بود. این نشــان ميدهد كه ریيس فدراسيون وزنهبرداري خودش باعث شــد تا هجمهاي جدید عليه فدراســيون راه بيفتــد. در حاليكــه انوشــيرواني با سكوت خود ســعي ميكرد به آرام شدن فضاي وزنهبرداري كمــك كند اما ریيس فدراسيون وزنهبرداري با مصاحبه بي موقع خود باعث شد تا انوشيرواني به حرف بياید و حــاال زوایاي دیگــري از وضعيت فعلي فدراســيون وزنهبرداري را نشان بدهد. به نظر ميرسد با همين اتفاق ميتوان به این نتيجه رسيد كه تا چه اندازه این فدراسيون از تصميمــات نابهنــگام جنــاب ریيس فدراسيون ضربه خورده است: «اگر تصميم عجوالنــه ميگرفتم باید بعــد از المپيك ميرفتم. آقاي مرادي حتما ميداند، مدال آوران المپيك بعد از مسابقات درصدد این بودنــد قيد وزنهبــرداري را بزنند و یادش هست سهراب مرادي با چه شرایطي اردو را ترك كرد. كيانوش رستمي كه طبق گفته خود مرادي قرار بــود بعد از المپيك مثل سایر ورزشكاران همراه تيم باشد، به جایي رسيده بود كه ميخواست براي هميشه از وزنهبرداري خداحافظــي كند. البته آقاي مرادي و دوستانشــان در این ایام با صرف هزینههــاي هنگفت به دنبال رســيدن به كرســيهاي فدراســيون جهاني بودند كه طبق معمول وضعيت داخل برایشان مهم نبود چرا كه در غير این صورت باید به فكر برطرف كردن مشكات داخلي بودند.»

ســجاد انوشــيرواني مربي بســيار با هوشــي اســت. او در مصاحبــه خود به نكتهاي اشاره ميكند كه ریيس فدراسيون وزنهبرداري بسيار عاقه دارد تا همگان آن را فراموش كنند. حتي به قيمت به پا شدن جنجال جدیدي به نام كيانوش رســتمي هم كه شده باشــد باید ماجراي انتخابات فدراســيون جهاني به دســت فراموشــي سپرده شــود اما اظهارات ســجاد یك بار دیگر این ماجــرا را یاد آوري كرد: «بعد از انتخابات جهاني با صرف هزینههاي گزاف و آن شكست سنگيني كه براي خودش و وزنهبرداري ایران بهوجود آورد با فشارهاي سنگيني از سوي پيشكسوتان، كارشناسان و منتقدان نسبت به سوء مدیریتش مواجه شــد. با توجه به نزدیك بودن مســابقات جهاني بزرگساالن و احتمال عدم موفقيت در آن به یادش افتاد یك شــبه مشــكل كيانــوش را حل كند. مشــكلي كه بعد از المپيك بــه راحتي قابل رفــع بود بدون اینكه كســي هزینــه آن را پرداخت كند. ایــن نه تنها حرف من كه شــاید اكثریت كارشناســان همين نظر را داشــتند چون من و كيانوش باهم هيچ مشكلي نداشتيم و عدم مدیریت آقــاي مرادي بود كه یك راه حل ســاده را به گــره كور مبدل كرده بــود. تصميم عجوالنه ریيس فدراســيون البته بهخاطر اتاف وقت یكســاله كه خود بهوجــود آورد، باعث تخریب جایگاه واالي مربيان شد و من را در كنار تمام نامایمات موجود به این تصميم واداشت.»

سرمربي سابق تيم ملي وزنهبرداري كــه مدال نقره المپيك لنــدن را هم در كارنامه دارد، در این پاســخ خود به علي مــرادي، انتقادات جدیدي را مطرح كرد. انتقاداتي كــه ميتواند فضاي جدیدي را براي ریيــس فدراســيون وزنهبرداري و البته رســانهها به وجود بياورد. حرفهاي سجاد انوشيرواني ميتواند بهانهاي براي رســانهها باشــد تا بار دیگر به بررســي اتفاقات اخير فدراســيون وزنهبرداري در ماههاي اخيــر بپردازنــد. اینكه چرا در فدراســيون جهاني شكســت خوردیم و چطور شــد كه وقتي با آیان تا یك سال قبل خوب بودیــم، به یكباره در مقابلش قرار گرفتيم و براي كشور هزینه به وجود آوردیم و یا اینكه تكليف آیين نامهاي كه فدراســيون براي ورزشكاران نوشت و به تصویب اعضاي شــوراي فني رساند، چه بایي سرش آمد؟

انوشــيرواني در قســمتي از مصاحبه خود به درخواستهایي كه هيچ گاه مورد توجه قرار نگرفت ميپردازد: «بدون شــك بــا آخرین درخواســتي كه تحــت عنوان درخواســت 12 گانه داشــتم همه متوجه شدند كه این كادر فني و قهرمانان نجيب مدال آور با چه مشــكاتي دست و پنجه نرم ميكنند. علی مرادی یك مربي بي نام و نشــان بلغاري بنام گارچيف كه خودش او را گاري چي معرفــي ميكند، به ایران دعوت ميكند و تمام درخواســتهایش را اجابــت كرده و كاما حرفــهاي با او رفتار ميكند اما در مورد درخواستهاي ابتدایي مــن وهمكارانم كوچكتریــن ترتيب اثري داده نميشــود. البته درخواستها نه براي نفع شخصي كه همواره براي رفاه و آسایش تيم ملي بوده است.»

انوشيرواني در بخش پایاني پاسخ خود به اظهارات اخير علي مرادي توصيهاي به او دارد: «از آقاي مرادي ميخواهم لطفا با خودش صادق باشد وتصميمات خود را به گردن دیگران نيندازد. او یك روز شــوراي فني را تصميــم گيرنده معرفي ميكند اما یك روز دیگر ميگوید اعضاي آن بهعنوان مشاور و در جایگاه مشورت دهنده هستند. این ضد و نقيض گویي وشــتاب زدگي در تصميم گيريها همواره در او وجود داشته است. كافي است نيم نگاهي به مصاحبهها، اظهارنظرهــا و عــزل و نصبهایي كه در این مدت مســووليت خود در فدراســيون داشــته بيندازد تا صدق صحبت من ثابت شــود. البته من در این مــدت همكاري با آقاي مرادي آنقدر رفتار ناميمون در حوزه فنــي، مدیریتي و همچنيــن موضعگيري در رابطه با مســائل داخلــي و بينالمللي در وزنهبرداري دیــدم كه عطاي همكاري بــا او را به لقایش بخشــيدم كه اگر الزم باشد در زمان مقتضي به تمام آنها خواهم پرداخت.»

حرفهاي سجاد انوشيرواني ميتواند بهانهاي براي رسانهها باشد تا بار ديگر به بررسي اتفاقات اخير فدراسيون وزنهبرداري در ماههاي اخير بپردازند. اينكه چرا در فدراسيون جهاني شكست خورديم

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.