دست هايم را باال ميگيرم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

ریيس فدراســيون بســكتبال از عاقهمندان این رشــته به دليل نتایج ضعيف جوانــان در جام جهاني عذرخواهي كرد. محمود مشــحون پــس از رقابتهاي بســكتبال جوانــان جهان و مــوج دوبــاره انتقادها از فدراســيون تحت مدیریتش، در مصاحبه با خبرگزاري صدا و ســيما درباره علل این ناكامي و مسائل مختلفي كه در ماهها و حتي ســالهاي اخير در موردش مطرح شده توضيح ميدهد. توضيحاتی گاه تكراري و مستعمل و گاه جدید و كم سابقه.

او ابتــدا در مــورد نتيجــه تيم جوانــان در جام جهاني ميگویــد: «به هيچ وجه از ایــن نتيجه راضي نيســتم. قابليت بازیكنان ما خيلي بيشتر از این بود و حداقــل باید در رده دهم یــا یازدهم جام جهاني جاي ميگرفتيــم. روي این تيــم خيلي كار شــده بود و با عنوان قهرمان آســيا به جام جهاني رفت. خيلي از این نتيجه متاثر شدم و از عاقهمندان واقعي بسكتبال باید عذرخواهي كنم.»

او به ســهم خودش در نتيجه این تيم نيز اشــاره ميكند: «هر كسي در هر مسووليتي كه قرار ميگيرد، دلش ميخواهد به بهترین نحــو آن كار را انجام دهد. بازیكنــان تيم ملي خيلي جوان بودند و تجربه شــاق خــوردن در چنيــن مســابقاتي را نداشــتند. دیگران ميتواننــد من را مقصر بدانند. بــه هيچ وجه اهل ناله و فغان نيســتم، با آنچه در اختيارم است، كار ميكنم. هميشــه سعي بر این بوده كه بر حسب داشتههایم كار انجام دهــم. به نظرم كمي در زمينــه تنظيم نفرات و جا به جایيها ضعيف عمل شد، وگرنه تيم ميتوانست حداقــل دهم یا یازدهم شــود. با این وجــود به نظرم كادرفني به وظيفه خود عمل كرد. آنها سه سال با تمام توان براي این تيم زحمت كشيده بودند.»

مشــحون در حالي كمبودها در روند آمادهسازي و بازيهــاي تداركاتي تيــم جوانــان را ميپذیرد كه وظيفه جذب ســرمایه و بودجه هم بر عهده خودش و فدراسيونش است. او در این باره ميگوید: «حامي مالي را من نباید بياورم، خــود حامي مالي باید تفاهم كند. من كجا بروم براي حمایت مالي، التماس كنم؟»

ریيس فدراســيون بســكتبال به موج گســترده انتقادات از او در سالهاي گذشته اشاره ميكند و دليل آن را عدم تامين شــدن منافع شخصي ميداند: «آنچه كه انتظار دارند، در اینجا پيدا نميشود. یكي ميخواهد نایب ریيس فدراسيون شــود، دیگري ميخواهد مربي تيم ملي شود یا به باشگاهي معرفياش كنم كه سرمربي آن شــود. خدا را شــكر كه وارد این مسائل نشدهایم.» او در پاســخ به این ســوال كه چه مقدار از انتقادات را درســت ميبيند نيز ميگوید: «خب اگر بگویم درست نميبينم كــه خودخواهي ميشــود. شــاید انتقادات منطقي و درســتي وجود داشته باشــد. این موضوع به گفتار شــخص منتقد هم بســتگي دارد. رادیو ورزش كه بســيار هم پرمخاطب است، ببينيد با بسكتبال چه ميكند. مــن را پدرخوانده خطاب كردند، چهار آدم را مرتــب براي مصاحبه ميآورند كه البته همان افراد هم در این فدراسيون مسووليت داشتهاند.»

یكي از انتقادها درباره مشــحون این اســت كه او مخالفانش را حذف ميكند. او در پاســخ به این انتقاد ميگوید: «چه كسي را حذف كردم. این افراد را نشانم دهيــد چون من روحيه خاصــي دارم و خداوند به من صبوري داده اســت، به هيچ وجه از این مســائل متاثر نميشــوم. همان مربي كه خيليهــا ميگویند، اولين كســي بود كه ســال 84 به تيم ملي دعوت كردم. دو بزرگواري كه ميگویند انتقاد ميكنند را به اردن بردیم. این صحبتها كذب است و آنقدر كوچك نيستم كه از این موقعيتها بهره ببرم.»

مشــحون در پاســخ به انتقادها درباره نبودش در فدراســيون و گذراندن وقت در رستورانش، گاوداري و ســفر به آمریكا نيز ميگوید: «بحث آن رســتوران كه وجود ندارد. ما اهل نور مازندران هســتيم. من و برادرم در كندوان رستوراني را پایه گذاري كردیم كه در نهایت به تعاوني ده واگذار شــد. سالهاســت بــه آن منطقه نرفتهام و تمام وقت اینجا هستم. صبحها از ترس اینكه كســي جایم ننشيند (با خنده)، از ساعت 9 صبح اینجا هســتم و شبها هم به همين دليل دیرتر ميروم تا در فدراسيون را خودم قفل كنم.»

او ادامه ميدهــد: «گاوداري را هــم كه روزهاي تعطيل براي گذران زندگي ميروم و سفر به آمریكا هم براي دیدن خانوادهام است. آیا حق ندارم پنج شش روز به دیدن آنها بروم؟»

مشحون در ادامه درباره افت بسكتبال، عدم صعود بــه المپيك و برخــي ضعفهاي موجــود نيز توضيح ميدهد: «برخي انتقادها حق است، ولي هر رشدي ابزار ميخواهد. فرض كنيد برادر كوچك شما ميخواهد در دانشــگاهي خوب پزشكي بخواند، آیا معلم خصوصي و هزینه كاسهــاي او را دارید؟ در هر حال باید ابزاري كنار هر هدف باشــد. ميگویند مشــحون پول بياورد، حامي مالي از كجا بياورم؟ البته این ضعف من اســت و با اذعان به این ضعف، دستهایم را باال ميگيرم. شاید گفتنش درست نباشد اما در خانواده پرجمعيتي بزرگ شــدیم كه اگر پدر خانواده نان نميرســاند، گرسنگي ميكشــيدم. در ذات من نيســت كه دنبال این مسائل بروم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.