رقابتهاي برون مرزي نظم ليگ را بر هم زد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

افشــين نــوروزي در روزهایي كه ليگ برتر با قهرماني پتروشيمي به اتمام رسيده، پيشــنهادهایي براي بهتر شدن این مســابقهها ارائه ميكنــد به طوري كه ميگوید: «پيشنهاد من این است كه محدودیــت را بردارند و بازیكناني كه در دوبل بازي ميكننــد، الزاما در انفرادي بازي نكنند تا دست مربي براي انتخاب بازیكن باز باشد.»

كاپيتان تيــم ملي پينگ پنگ ابتدا به قهرمانــي پتروشــيمي در ليگ برتر تنيس روي ميز كشــور اشــاره ميكند و ميگویــد: «در این دوره از مســابقات شرایط جدیدي داشتيم كه در دورههاي قبلي ليگ به این صــورت نبود؛ در این دوره تيمي كه به امتياز 11 ميرســيد، قهرمان ميشــد كه در نهایت با توجه به رقابتي كه با تایدواتر هرمزگان داشتيم، موفق به كســب عنوان قهرماني شدیم. در دیدارهاي فينــال، رقابت نزدیكي با تایدواتر داشــتيم اما عزممــان را جزم كرده بودیم كــه در آخرین بازي فينال در ماهشــهر جشــن قهرماني را بگيریم و نگذاریــم كار به بازي پنجم كشــيده شود. با این انگيزه موفق شدیم با تاش بازیكنان و تركيــب خوبي كه كادرفني براي ایــن دیدار در نظــر گرفته بود، با اقتدار بــا نتيجه 6 بر صفــر به پيروزي برســيم و جام قهرمانــي را در خانه نگه داریم.»

او وقتي با ســوالي درباره نقاط قوت و ضعف ليگ برتر كشور مواجه ميشود، این مســائل را بــه فدراســيون مرتبط نميداند: «شــاید نقاط ضعفي هم وجود داشت ولي به نظر من این نقاط ضعف را خيلي نميتوان به فدراسيون نسبت داد. ما سه مسابقه بسيار مهم آسيایي، جهاني و كشــورهاي اســامي را از فروردین تا خردادماه پيشرو داشــتيم و همين نيز وقفهاي را در برگــزاري بازيهاي نهایي ليگ برتر به وجود آورد و باعث شد كه از اسفند تا خردادماه، رقابتهاي ليگ برتر برگزار نشــود كه این نيز كمي انســجام تيمي را بر هم زد كه مقصر آن هم كسي نبود.»

او در ادامه پيشــنهادهایي را براي بهتــر شــدن رقابتها مطــرح ميكند: «پيشــنهاد من این است كه محدودیت را بردارند و بازیكناني كه در دوبل بازي ميكنند، الزاما در انفرادي بازي نكنند تا دست مربي براي انتخاب بازیكن باز باشد و بتواند از نفرات دیگر تيم نيز اســتفاده كنــد. با توجه به تجربــهاي كه طي این سالها به دســت آوردهام، اگر این اتفاق بيفتد شاید شرایط كمي بهتر شود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.