كيهاني: بيشترين فشار روي من بود

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

بعــد از موفقيتي كــه دووميداني كاران در رقابتهاي قهرماني آســيا به دســت آوردند، ریيس فدراسيون دو و ميداني نشست خبري ترتيب ميدهد و از اتفاقهاي خوب دووميداني ميگوید. مجيــد كيهاني با اشــاره به احســان حدادي ميگویــد: «او 18 ماه صبوري بــه خرج داد و البته مــا نيز حمایت و انتقــادات را تحمل كردیــم. در واقع همه ظرفيت فدراسيون براي موفقيت احســان و همچنين ســایر نمایندگان ایــران از جمله تفتيان و علي ثمري به كار گرفته شد.»

او با بيــان اینكه واقعــا نميدانم ورزشــكاران ایران چه كار دیگري باید انجام ميدادند، ادامه ميدهد: «كارمان براي بازيهاي آسيایي 2018 جاكارتا ســخت بود و حــاال با ایــن نتيجهاي كه گرفتيم ســختتر هم شــد. براي بازيهاي آسيایي نفرات شناخته شده هســتند اما كار اصلي را به طور جدي بعد از مســابقات جهاني لندن شــروع ميكنيم و نبایــد حتي یك روز را هم از دست بدهيم.»

كيهاني با اشاره به برگزاري جلسه براي مســابقات جهاني لندن كه امروز انجام ميشــود نيز توضيــح كوتاهي ميدهد: «یكشــنبه (امروز) در رابطه با حدادي جلســه داریم، او با همين تيم فعلي كه در كنارش هستند به مسابقات جهاني ميرود امــا بعد از این رقابتها تكليف مربــي آیندهاش براي بازيهاي آسيایي را مشخص ميكنيم.»

ریيــس فدراســيون دووميداني دربــاره پاداش 50 ميليــون توماني به قهرمانان آســيا نيز ميگوید: «به نظرم آنها شایســتگي چنين مبلغي را دارند. واقعا نميدانيد كــه تعيين این جایزه چقدر ایجــاد انگيزه كرد. من همانطور كه ميگویند یك فرد بانكي هســتم و زماني كه یك چيزي را قطع كردیم در مقابل به شــكل دیگري جبران كردیم. مــا حقوقها را قطــع كردیم اما همان مبلغي كه در این مدت به دســت آمد برابر با همين پولي اســت كه به مدال آوران ميدهيم. در واقع ما پرداختهاي خود را هدفمند كردیم.»

ریيــس فدراســيون دووميداني دربــاره انتقادهایي كه به او ميشــود، اینطــور واكنش نشــان ميدهد: «در 18 ماه گذشــته بيشــترین فشار روي من بود امــا هيچ حرفي نزدم. االن هم همين اســتراتژي را ادامه ميدهم. اگر ببينيم انتقادات بــه دووميداني كمك ميكند از آنها اســتفاده ميكنيم و در غير این صورت بــه آرامي از كنار آنها رد ميشویم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.