رحيمي: شوراي المپيك آسيا به تركمنستان باج داده است

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

مرحله ماقبل آخــر ثبت نام كاروان ایران در بازيهاي داخل سالن و هنرهاي رزمي آســيا روز یكشــنبه انجام ميشود اگرچه نحوه اجراي این ثبت نام مسووالن ایــران را ناراحــت كرده و باعث شــده اعتراض كنند.

اصغــر رحيمي، سرپرســت كاروان ایران در بازيهاي داخل سالن آسيا درباره مشكاتي كه در خصوص ثبتنام كاروان ایران براي بازيهاي داخل سالن آسيا به وجود آمده، ميگوید: «تركمنستان اعام كــرده ثبتنامها از طریــق تله كنفرانس صــورت ميگيرد در حالي كه سيســتم ارتباطي این كشــور اصا خوب نيســت. حتي بــراي ارتباط تلفنــي 3 دقيقهاي بارها ارتباط قطع ميشــود و با این وضع اینترنت نميدانم چطور ميتوانيم ثبتنام را انجام دهيــم. ثبتنام ماقبل نهایي روز یكشنبه انجام ميشود و تا یك ماه آینده ثبتنام نهایي مشــخص خواهد شــد. ما سابقه ثبتنام از طریق تلهكنفرانس براي بازيهایي كه كاروان ایران كوچك است را داریم مثل بازيهاي زمستاني اما براي این بازيها كه تعداد كاروان ایران بيش از 400 نفر است مشكاتي ایجاد ميشود.»

او در پاســخ به این ســوال كه شما به شــوراي المپيك آسيا هم در این باره نامه نوشــتيد آیا پاسخي دریافت كردید یا خير، ميگوید: «پاســخي ندارند به ما بدهند. كاما مشخص است كه تخلفاتي انجام ميشود تا تركمنســتان حتما در جایگاه اول قرار بگيرد. شــوراي المپيك آسيا به تركمنستان باج داده است چراكه در مســير ميزباني واقعا مشكات زیادي وجــود دارد اگرچه زیرســاختهاي این كشــور در حد المپيك اســت اما از نظر پروازي مشــكات زیــادي وجود دارد.» رحيمي ادامه ميدهد: «ما براي مسابقات مختلــف مثــل المپيك هم مشــكاتي را داشــتيم اما آن را بــه IOC (كميته بينالمللي المپيــك) منتقل ميكردیم. االن نميدانيم با چه كســي حرف بزنيم چــرا كه افــراد خارجي ایــن بازيها را برگزار ميكنند و نميتوانند مشــكات فني را حل كنند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.