تيم منتخب شطرنج ايران و جهان به تساوي رسيدند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

تيمهاي منتخــب ایران و منتخب جهــان در بازيهــاي ســومين روز مســابقات بينالمللــي شــطرنج جام ســتارگان منطقه آزاد انزلي به تساوي دست یافتند. در سومين روز مسابقات بينالمللي شــطرنج جام ســتارگان در رقابتها به روش استاندارد تيم منتخب ستارگان ایران موفق شد با نتيجه 3/5 به 3/5 تيم ســتارگان جهان را متوقف كنــد. در بخش نتایج انفــرادي تمامي بازيها روي هفت ميز مســاوي شد و اســتاد بزرگ پرهــام مقصودلو مقابل اســتاد بزرگ كشــور چين ون یانگ، اســتاد بزرگ پویا ایدني مقابل اســتاد بزرگ كشــور گرجســتان بادور جوابا و اســتاد بزرگ اميررضا پوررمضانعلي مقابل اســتاد بزرگ كشــور كوبا الزارو باتيســتا بروزون به تســاوي رسيدند. در ادامــه رقابتها اســتاد بينالمللي عليرضــا فيروزجا مقابل اســتاد بزرگ كشــور آذربایجان التاج سفرلي و استاد بينالمللــي محمداميــن طباطبایــي مقابل استاد بزرگ كشور لتوني آلكسي شــيروف بازیكن نامدار شطرنج جهان مساوي شدند. استاد بينالمللي مسعود مصدق پور مقابل اســتاد بزرگ كشور هلند ایوان ســوكولف بازي داشــت و اســتاد بينالمللي ســيدخليل موسوي مقابل اســتاد بزرگ كشــور هلند لوك وان ولي به تســاوي رســيدند و طبق نظر مفســران این رقابتها در دو بازي پرهام مقصودلو و مســعود مصدق پور مقابل حریفانشان شرایط به گونهاي بود كه ميتوانســتند پيروز ميدان باشند و پيشرفت سطح بازي تيم منتخب ایران در دور دوم رقابتها مشهود بود.

در سومين دور از مسابقات شطرنج نوجوانان ایران نيز در بخش 14 ســال سيد آروین كاســي پور، آرتين دولتي و آریــن برادران تمــدن در جدول رده بندي جایگاه اول تا ســوم را به دست آوردنــد و در بخش زیر 10 ســال نيز ســامان صفدریان، شروین رفيق و امير سام سجده توانستند جایگاه اول تا سوم رده بندي را به دست بياورند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.