برد نوجوانان واليبال در رقابتهاي چهار جانبه روسيه

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

تيم واليبال نوجوانان ایران در نخستين دیدار خود در مسابقات روسيه برابر ميزبان به پيروزي رســيد. مســابقات چهار جانبه روســيه با حضور تيمهاي واليبال نوجوانان ایران، روســيه، جمهوري چك و لهســتان آغاز شــد. تيم واليبال نوجوانــان ایران در نخستين مســابقه خود در این رقابتها به مصاف روسيه رفت و سه بر یك تيم ميزبان را شكســت داد. شاگردان محمد وكيلي در ســت دوم این مســابقه 25 بر 21 مغلوب روسيه شدند اما در ســتهاي اول، سوم و چهارم به ترتيب بــا امتيازهاي 25 بر 02، 25 بر 18 و 25 بر 22 به پيروزي رسيدند. در دیگر دیدار روز نخســت این مســابقات جمهوري چك سه بر دو لهستان را شكست داد. پانزدهميــن دوره مســابقات واليبال قهرماني نوجوانان پســر زیر 19 سال جهان 27 مرداد تا 5 شــهریورماه به ميزباني شهر «منامه» كشور بحرین برگزار ميشود و تيم ایران در گــروه چهارم با تيمهــاي ایتاليا، مكزیــك، چين و جمهــوري چك همگروه است. نوجوانان ایران هم در فاصله یكماهه تا آغاز ایــن رقابتها، اردوهاي برون مرزي نهایــي خــود را آغاز كردهاند كــه در ابتدا كارشــان را با رقابتهاي چهارجانبه روسيه دنبال ميكنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.