شكست بسكتباليستهاي اميد برابر ليتواني

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

تيم ملي «ب» بســكتبال ایران در اولين مسابقهاش از جام ویليام جونز برابر نماینده ليتواني تن به شكست داد. شاگردان عباس آقاكوچكي كارشان در این جام را برابر آلاســتار ليتواني شروع كردند و در این دیدار 90 بر 84 تن به شكست دادند.

محمدرضا فاحت، رســول مظفــري، نوید رضایيفر، كيــوان ریاعي و مسعود ســليماني بازیكنان شــروع كننده ایران در این مسابقه بودند. نوید رضایيفــر با 23 امتياز و كيوان ریاعي با 20 امتياز بهترینهاي ایران در این مســابقه بودند. ایران امروز در دومين دیدارش به مصاف چين تایپه ســفيد ميرود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.