مسابقات چك مثل بازی تداركاتي است

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران - وصال روحاني ‪Vesal Rohani‬

هادي ســاعي روز گذشــته نشست خبري برگزار كرد و به نقد عملكرد فدراســيون تكواندو پرداخت. ســاعي كه در حال حاضر مســووليتي در فدراســيون تكواندو ندارد، بايد طي روزهاي آينــده صندلياش در شــوراي شــهر تهران را تحويل بدهــد و در چنين فضايي اســت كه او تصور ميكند، زمان كافــي را براي پرداختن به مســائل تكواندو در اختيار دارد. ساعي براي اين نشست از مسووالن فدراسيون تكواندو هم دعوت كرده بود اما آنها نيامدند تا اين نشست به محلي براي انتقاد از مديريت تكواندو تبديل شود: «در تكواندو به هر چيزي كه ميخواستم، رسيده ام. اگر مســووليتي در اين مدت نداشتهام به خاطر ايــن بود كه براي هر كاري بايــد از خود و آبرو هزينه كرد. هر مســووليتي تبعات خاص خود را دارد. سه سال شبانهروز در كميته فني تيمهاي ملي بــودم و حضورم در اين مدت بســيار موثر بــود. با توجه به افتخاراتي كــه در تكواندو دارم به همه مســابقات دعوت ميشــوم و اين دعوت از ســوي فدراسيون جهاني است و ايران در اين رابطه هيچ گونه نقشــي ندارد.» ساعي در ادامه به عملكرد تيم ملي در مســابقات جهاني اشاره داشــت و به انتقاد از نتايج ايــن تيم پرداخت: «هرگز ورزشــكار و مربي براي باختن وارد زمين نميشوند اما تيم بزرگي همچون ايران آدمهاي بزرگي هم ميخواهــد. در كره جنوبي واقعا دلم براي مهدي بي باک ســوخت، ولــي اين نتايج نشــان ميدهد كه يك جــاي كار ميلنگيد. در رشتهاي مانند تكواندو همدلي و صميميت جزو مهمترين معيارها براي رسيدن به موفقيت است كه در حــال حاضر ما شــاهد چنين چيزي در

مقصودی هفته گذشــته تصريح كرد كه ناطقنوری از او خواســته اســت به فدراسيون برگردد و ناظر ارشــد تيم ملی و بهتر بگوييم مديــر ايــن تيــم و همچنين مشــاور عالی رييس فدراســيون باشــد. همســو با او اكبر احدی سرمربی ســابق تيمهای ملی جوانان و بزرگســاالن بوكس هم بعد از مدتی دوری از اين سمتها به فدراســيون برمیگردد و نظر مقصودی اين اســت حاال كــه خيمنز كوبايی مشــغول كار كردن با بوكســورهای بزرگسال است، بهتر اســت احدی يك بار ديگر مسوول جوانترهای بوكس شود و آنها را طوری پرورش بدهد كــه پايهای برای تيم ملی بزرگســاالن شــوند و جــای اعضای اين تيــم را به تدريج بگيرند. البته مجوز بازگشــت احسان روزبهانی

تيــم ملي پــارا تيراندازي بــا كمان ايران براي شركت در مسابقات رده بندي جهانــي بامداد ديــروز بــا 14 بازيكن به جمهوري چك اعزام شــد. رييس انجمن تيراندازي با كمان با اعالم آمادگي نســبي بازيكنــان اعزامي به مســابقات ردهبندي جهاني گفــت: 50« تا 60 درصد بازيكنان اعزامي، آمادگي خوبي براي شركت در اين مسابقات بينالمللي دارند و بقيه بازيكنان نيز شــرايط نســبتا خوبي دارنــد. البته مليپوشــان بعد از بازيهــاي پارالمپيك ريــو مســابقهاي نداشــتهاند و در مدت كوتاه اردوهاي تمريني در آمادگي نســبتا خوبي به ســر ميبرند بنابراين مســابقات بينالمللــي رده بندي جهاني چك رقابتي تداركاتي براي حضور موفق در مســابقات جهاني چين است.» كهتري در مورد روند آمادهسازي مليپوشان نيز ميگويد: «تيم ملي سه اردوي 10 روزه داشته و به پنجاه، فضاي تكواندوي ايران نيستيم.» ساعي همچنين درباره انتخاب مهدي بيباک بهعنوان ســرمربي گفت: «بيباک در جريان راي گيريها نتوانست تعداد آراي الزم را براي احراز پست سرمربيگري از آن خود كند، ولي چون مديريت فدراســيون مشورتي نيست و خود رييس فدراسيون به دنبال فردي اســت كه بتواند با او راحت كار كند، اين انتخاب صورت گرفــت. بيباک افتخارات زيادي در كارنامه خــود دارد و در عرصه مربيگري نيز ســالها در كنار بزرگان مربيگري حضور داشته اما صرف حضور به تنهايي نميتواند تيم ملي را در مسير موفقيت قرار دهد.» دارنده مدال طالي المپيــك همچنين ادامــه داد: «تا قبل از زماني كه براي انتخابات رياســت فدراســيون كانديدا شــوم همه چيــز خيلي خوب پيــش ميرفت، زيرا براي فدراســيون افتخار و نيــز منابع مالي را مــيآوردم. در آن زمان بــا اجازه پوالدگر و با برترين بوكسور ســالهای اخير كشورمان نيز پــس از مدتی قهر و مجادله فدراســيون با او صادر شــده و نظر مقصودی اين است كه اگر قرار بر تنبيه او بوده، آن منظور حاصل آمده و حق روزبهانی است كه به صحنه بازگردد و يك بار ديگر برای بهروزی خود و كسب افتخارات تازه برای مشتزنی ايران بكوشد. اين در حالی است كه روزبهانی در سه سال اخير به بوكس نيمهحرفهای و شركت در مسابقات آن مشغول بوده است.

سهم فراوان «ناطق»

برخالف آنچه نسل جوان میپندارد و در تضاد با برخی اظهارات كــه صورت میگيرد، ناطق نوری بيشترين سهم را در احيا و تثبيت بوكس در كشــورمان داشته اســت و اگر او و همــت و نفــوذش در كار نبود مشــتزنی در كشــورمان مدتها بود كه تعطيل شــده بود. پس از پيروزی انقالب شــكوهمند اســالمی كه مشــتزنی به سبب خشن شــمرده شدن چند ســال تعطيل بود (و بــه واقع فعاليتها شصت درصد آمادگي رسيده است بنابراين رســيدن به آمادگي صددرصدي در مدت كوتاه اردو غيرمنطقي است. در اين مسابقه عملكرد بازيكنان جديدي كه به اردوي تيم ملي راه يافتهاند ارزيابي ميشود.»

با توجه به شــناختي كــه كادر فني از نفرات داشــته در كامپوند مردان، هادي نوري، ســينا منشــازاده و رمضان بياباني؛ در كامپوند بانوان، سميه عباسپور، راضيه شــيرمحمدي و فرزانه عسگري؛ در ريكرو مردان، غالمرضا رحيمي، پوريا جاللي پور و علي اصغر فتاحي و در ريكرو بانوان، زهرا نعمتي، ســميه رحيمي و زهرا دلخوش در تركيب تيــم ملي قرار دارنــد. در كالس W1 مردان، مجيــد كاكوش و در كالس W1 بانوان، زهرا حسيني، تيم را همراهي ميكنند. مســابقات بينالمللي رده بندي جهانــي از 26 تيرماه تــا اول مردادماه در كشور جمهوري چك برگزار ميشود. مشورت ذوالقدر كانديدا شدم اما پس از انتخابات شرايط كامال تغيير كرد. حتي عكسهاي من را از فدراســيون كندند و كارمنداني كه درباره من مطالبي نوشــتند را اخراج كردند. ميخواهم اين را بگويم كه افتخارات من را ميخواهيد چه كار كنيد؟ » ساعي درباره عدم حضور و پاسخگويي رييس فدراســيون در نشستهاي خبري، گفت: «پوالدگر افتخارات زيــادي را با تكواندو در اين ســاليان كسب كرده است و چقدر خوب ميشد كه او در اوج خداحافظي ميكرد. مطمئن باشيد كه اگر تيم ملــي قهرمان يا نايب قهرمان جهان ميشــد، پوالدگر اولين فردي بود كه به سواالت خبرنگاران پاســخ ميداد. رييس فدراسيون يك بــار گفت كه مــن به تكواندو ديــن دارم و پنج ســال در اين ســمت باقي ماند. در حال حاضر كه او ميگويد من به تكواندو بدهكار هستم بايد منتظر حضور پنج ساله دوباره او نيز باشيم.» و تمرينات و مســابقاتش پنهــان و زيرزمينی شــده بود) اين ناطق بود كه پا وسط گذاشت و با كوشــشها و رفت و آمدها و صحبتها و اســتداللهايش ثابت كرد كه اگر مشــتزنی خطرناک اســت، تكوانــدو و كاراته هم چنين هســتند و اگر بايد بوكس را به اتهام مصدوم شدن جدی ورزشكاران اين رشته منحل كرد با اكثر ورزشهای رزمی نيز بايد همين برخورد را داشت.

به اين ترتيب يك بار ديگر مشــتزنی در كشــورمان جان گرفت و به كسب دهها مدال قارهای در يك ربع قرن اخير منجر شــد. حتی وقتی بحث بیپولی و كمبود بودجه اختصاص يافته از سوی ســازمان تربيتبدنی (و وزارت فعلی ورزش) برای مشتزنی پيش آمد اين ناطق بود كه شــخصا و از طريــق ارتباطهايش پول الزم را به عرصه اين ورزش آورد، خالصه اينكه اگر هم اتهام پير بودن هيات مديره فدراسيون بوكس «واقعی» و صحيح باشــد، اين دفاعيه هم وجود دارد كه هيچ گزينه جوانتری وجود نداشته است كه كارهای ناطقنوری و گروه وی

پرچمــدار كاروان ايــران در بازيهــاي المپيــك ريــو بعــد از مدتهــا تصميم دارد كــه بار ديگر برنامههاي آمادهســازي خــود را در پيــش بگيرد. زهرا نعمتي قهرمان دو دوره رقابتهــاي تيراندازي با كمان بازيهــاي پارالمپيك بعد از پشــت سر گذاشــتن دوران مصدوميت خود و در آســتانه حضــور در مســابقات بينالمللي رنكينگ جهاني جمهوري چك به تشريح سطح كيفي مسابقات پرداحــت: «ايــن مســابقات جنبه تداركات بــراي حضور در رقابتهاي قهرماني جهــان در چين را دارد كه سعي ميكنم بتوانم از اين فرصت به خوبي بهره ببرم.»

زهرا نعمتي كه بعد از بازيهاي پارالمپيــك ريو از آســيب ديدگي كتف راســت خود رنج ميبرد، ظاهرا همچنان بايــد اين وضعيت را تحمل كند: «بعد از بازيهاي پارالمپيك ريو به دليل آسيب ديدگي از ناحيه كتف دست راستم نتوانســتم تمريناتم را انجام دهم و از يك ماه و نيم گذشته تمريناتم را آغاز كــردم اما همچنان شــرايطم براي حضــور در رقابتها بسيار سخت و دشوار است.»

نعمتي ادامه داد: «براي شركت در مســابقات بينالمللــي رنكينگ جهانــي چك آمــاده نيســتم اما با صالحديــد كادر فني در تركيب تيم اعزامــي قــرار گرفتم تا بــه ميادين مســابقات برگشته و تواناييام را قبل از مسابقات جهاني محك بزنم.»

پرچمــدار كاروان ايــران در بازيهاي المپيك گفــت: «اميدوارم آســيب ديدگي دســتم بهتر شود تا در مســابقات قهرماني جهان حضور موفقي داشته و خبرهاي خوبي براي هوادارانم داشته باشم.» نعمتي درباره وضعيــت آســيبديدگياش گفت: «خوشبختانه شرايط بهتري دارم. از يك ماه و نيم گذشته تمريناتم را آغاز كردم اما نميتوانم تمرينات فشردهاي داشته باشم و اميدوارم اين مشكلم تا مسابقات جهاني برطرف شود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.