پنجمي بانوي جودوكای ايران در قهرماني نوجوانان آسيا

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

در جريان رقابتهاي قهرماني آسيا محدثه حسيني بهعنوان پنجم رسيد. در دومين روز از رقابتهاي جودو قهرماني آســيا كه در بيشكك قرقيزستان در حال پيگيري است، تيم جودو كشــورمان در وزن منهاي 57 كيلوگرم دختران به يك عنوان پنجمي رســيد. محدثه حسيني، جودوكای نوجوان ايران، پس از استراحت در دور نخســت مغلوب جودوكای قزاق شــد در ادامه با شكســت نماينده كشور ميزبان به يكقدمي كســب نشان برنز رسيد. حسيني در مبارزه آخر و براي كسب نشان برنز برابر نماينده كشور ميزبان مغلوب شد و بهعنوان پنجمي رسيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.