شروع توفاني ايرانیها

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

کاراته بزرگساالن قهرماني آسیا در قزاقستان

بعــد از برگــزاري رقابتهــاي كاراته قهرماني آســيا در ردههاي سني نوجوانان، جوانان و اميدها، از روز گذشته رقابتهاي بزرگســاالن قهرماني آسيا هم در قزاقستان آغاز شــد. تيم ملي كاراته ايران كه معموال در آســيا حرف اول را ميزند در اين دوره از مســابقات هــم شــروع توفاني داشــت و بــا وجودي كــه گفته ميشــد به دليل بينظميهاي زيــاد در برگــزاري اردوها، اين تيم در شــرايط خوبي قــرار ندارد اما در همان روز نخســت هر دو نماينده ايران به فينال رســيدند تا يك شــروع توفاني را داشــته باشــند. امير مهــديزاده در وزن -60 كيلوگــرم و مجيد حســن نيا در وزن -55 كيلوگرم دو نماينده ايران بودند كه هر دو با غلبه بر رقباي خود به فينال رسيدند.

در وزن -55 كيلوگــرم مجيد حســن نيــا بهعنوان نماينــده ايران ورزشــكاران كشــورهاي ازبكســتان، قرقيزســتان و عربســتان را يكي پــس از ديگري از پيش رو برداشــت تا با راهيابي به مسابقه فينال در يك قدمي كسب مدال قرار داشته باشد.

در وزن -60 كيلوگــرم هم اميرمهدي زاده بــه مصــاف رقباي خود رفــت كه او كاراته كاهايي از كشــورهاي مالزي، ژاپن و عربستان را از پيش رو برداشت تا به مسابقه فينال برســد. مهدي زاده در فينال هم به مصاف صدرالدين ســايماتوف از ازبكستان رفت.

در بخش بانوان هم ايران ســه نماينده داشت كه متاســفانه در اين بخش عملكرد خوبي نداشتيم و هر ســه نماينده ايران با شكســت مقابل رقباي خود از دور رقابتها كنار رفتند. در وزن -50 كيلوگرم، نسرين دوستي نماينده ايران روي تاتامي رفت كه ابتدا نماينده فيليپيــن را 5 بر يك برد اما در دومين ديدار مقابــل اندونزي 2 بر يك نتيجــه را واگذار كرد و در جدول شــانس مجدد هم 6 بر صفر به حريفي از ازبكستان باخت و از دور رقابتها كنار رفت.

در وزن -55 كيلوگرم، فاطمه چاالكي پس از آنكه در مبارزه نخســت كاراتهكايي از كشــور تايلند را 5 بر صفــر از پيش رو برداشــت در دومين مبــارزه 4 بر 3 مقابل نماينده ژاپن شكســت خــورد و در جدول شانس مجدد هم 3 بر صفر مقابل اندونزي نتيجه را واگذار كرد و به مدال نرسيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.