بونوچي، انتقام پيرلو

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

وقتي بــراي اولين بار خبــر انتقال احتمالــي لئونــاردو بونوچي بــه ميالن منتشر شد، آلساندرو دلپيرو به هواداران يوونتوس گفت: «فكــر ميکردم اين يك جوك است.» دلپيرو در حالي که عرقش از بازي دوستانه ستارگان تاريخ تيم ملي ايتاليا برابر ســتارگان برزيل در استاديوم ساکر سيكســز لندن خشك نشده بود، با لحنــي ناباورانه، به اســكاي ايتاليا گفت: «واقعــا غافلگير کننده بود. من هرگز باور نميکــردم که چنين اتفاقــي رخ دهد.» دلپيــرو ســال 2001 شــاهد رفتــن همتيمــياش فيليپو اينزاگــي به ميالن بود رابطــه او و اينزاگي در زمين بازي شــكراب شــده بود اما آن زمان سوپر پيپو به هيچ عنوان مانند بونوچي بهعنوان يك نماد براي باشــگاه يوونتوس شناخته نميشــد. انتقال بونوچي به ميالن را اما شايد بتوان يك جابهجايي مثل «معكوس انتقــال پيرلو» از ميــالن به يوونتوس در ســال 2001 قلمداد کــرد؛ بازيكني که بعد از يك دهه بــازي در پيراهن قرمز و مشكي، سنســيرو را بعد از يك اختالف نظــر علني و تا حــدودي غلوآميز با يك شخص خاص يعني ماســيميليانو آلگري ترك کرد.

چهارشــنبه شــب اولين گزارشها دربــاره اينكــه ميــالن مجوز تمــاس با بونوچــي را از يوونتوس گرفته، منتشــر شــد. مديربرنامههــاي مدافــع ميانــي، آلســاندرو لوچي که تابستان امسال زياد به کازا ميالن ســر زده، مدير برنامههاي بازيكنان ديگري ماننــد آندرهآ برتالوچي و خوان کوادرادو نيز هســت؛ بازيكني که در فيورنتينــا زير نظر وينچنــزو مونتال، ســرمربي حال حاضر ميالن کار ميکرد و مونتال هميشــه او را به شدت تحسين کرده اســت. در واقع هواداران يوونتوس تصــور ميکردنــد کــوادرادو آن بازيكن تيمشــان باشد که فصل آينده در پيراهن ميــالن ميبينند و به جاي او هم فدريكو برناردســكي بعــد از داگالس کاســتا به يوونتوس ملحق ميشود.

اما چيــزي که هيچ کــس تصورش را نميکرد، جدايــي بونوچي بود و طبق اطالعاتي که تا االن در دســترس اســت ايــن لوچــي -و در واقع خــود بونوچيبوده اســت که براي رفتن به ميالن ابراز آمادگي کرده است، نه اينكه ميالن براي خريدش از يوونتوس پيشنهادي به بانوي پير ارائه کرده باشد.

همه چيز به ســرعت رخ داد و روند مذاکرات آنقدر برقآســا بود که نفس در سينه همه حبس شد. ميالن اميدوار است که همه چيز تا قبل از ســفرش به چين قطعي شــود و بونوچــي و بيليا به جمع شــاگردان مونتال اضافه شــوند. بونوچي و بيليــا نهميــن و دهميــن خريدهاي تابســتاني ميالن خواهند شــد و باشگاه اميدوار است جذابيتي که سرمايهگذاري مالك جديدش يونگهونگ لي در وطنش به وجود مــيآورد آنقدر زياد باشــد که حاميان مالی جديد بــراي حمايت مالي از روســونري ترغيب شــوند تا بخشي از وامهايي که او برای خريد و تقويت باشگاه گرفت پرداخت شود.

انتقال بونوچي به ميالن بدون شــك بزرگتريــن کودتاي پنجره نقل و انتقاالت فوتبــال ايتاليــا تاکنــون بوده اســت تا حدي که انتقال داگالس کاســتا از بايرن مونيــخ به يوونتوس را هم تحت الشــعاع قــرار ميدهد و آنقــدر تأثيرگذار بود که روزنامههاي ايتاليايي روز جمعه به اتفاق ميالن را بخــت اول بردن اســكودتو در فصل آينده يا حداقل جزو مدعيان اصلي کســب اين افتخار دانستند اما چگونه کار به اينجا کشيد؟

اگر بحــث پولي که در ميــان بوده را فرامــوش کنيم که البتــه آن هم يك جنبه تعجبآور ديگر ماجرا است، جدايي بونوچي حســي مانند يك لحظه پيرلويي دارد. اين انتقالي است که ميتواند آونگ قهرماني را از ســمت قهرمان فعلي که از ســال 2011 بر کالچو ســوار بوده را به سمت ميالن ببرد. پس چرا يوونتوس تن به چنين معاملهاي داد؟

فصل گذشــته ميان ايــن بازيكن و مربــي اختالفاتي به وجود آمد. بونوچي و آلگري در جريان برد 4 بر يك يوونتوس برابــر پالرمو در ماه فوريــه با يكديگر در کنار زمين مشــاجره کردند که نتيجهاش اين شــد که مدافع ايتاليايــي بعد از به صدا درآمدن ســوت پايان به ســرعت به ســمت رختكن رفت تا خــودش را براي ادامه جنگ لفظي با ســرمربياش آماده کند. آلگري که از به چالش کشيده شدن اقتدارش توسط بونوچي و ديگر بازيكنان خسته شــده بود، مدافع مياني تيمش را براي سايرين درس عبرت کرد.

به گــزارش نشــريه رپوبليكا، آلگري بعد از آن بازي باشــگاه را تهديد ميکند کــه اگر از تصميم او براي نيمكتنشــين کــردن بونوچي در بازي بعدي برابر پورتو در ليــگ قهرمانان اروپــا حمايت نكند، اســتعفا خواهد کرد. يوونتوس پورتو را 2 بر صفر شكســت داد امــا آن نتيجه يك پيروزي عادي نبود. آن برد عالوه بر اينكه يووه را بــه مرحله يك چهارم نهايي ليگ قهرمانان رساند، جايگاه آلگري را بهعنوان کســي که در رختكن حرف اول و آخر را ميزند، تثبيت کرد.

بونوچــي و آلگــري به خاطــر تيم اختالفاتشــان را کنار گذاشتند و به اين ترتيــب مدافع مياني تيــم به زمين بازي برگشــت و در بازي بعــدي حتي بازوبند کاپيتاني را هم به بازويش بست؛ با اينكه آتــش زير خاکســتري که همــه منتظر دوباره شعلهور شدنش بودند، در تابستان شعلهور شد و يوونتوســيها ميدانستند کــه در نهايت مجبور خواهند شــد ميان آلگري و بونوچي يكي را انتخاب کنند.

گزارشها حاکي از آن اســت که بين دو نيمــه فينال ليگ قهرمانــان اروپا در کارديف هم بونوچي حرکت ديگري انجام داد کــه باعث افزايــش تنشها در روابط ميان او، آلگري و باشــگاه شــد. بونوچي، پائولو ديبــاال، مهاجم آرژانتيني يوونتوس را کنــار کشــيده و از او بــه خاطر بازي ضعيفش حســابي انتقاد کرده اســت. در همين حال او از بازيكن کنارياش آندرهآ بارتزالــي هم بــه خاطر اينكــه بارها به مارســلو مدافع رئال مادريد اجازه داده با ارسالهايش بانوي پير را آزار دهد، انتقاد کرده اســت. هر دو داســتان قوياً توسط اعضاي باشــگاه تكذيب شــد اما نشــريه اســتمپاي ايتاليا و چند رسانه ديگر اين کشور بر صحت اين ماجراها تأکيد دارند.

در هــر صورت براي باشــگاه ميالن جذب مهرهاي ماننــد بونوچي بهترين مدافــع ايتاليايي که اين باشــگاه بعد از آلســاندرو نستا داشته اســت ميتواند زمينهســاز تغييري بزرگ در فرهنگ تيم شــود. بونوچــي ظرفيت کمك به ســاير بازيكنــان ميالن از جملــه رومانيولي را دارد، ميتواند بازيسازي از خط دفاعي را آغــاز و در بازيهاي بزرگ گلزني کند. او هنوز چيزهاي زيادي براي ارائه به تيمش دارد و بايد اعتراف کرد که حاال ميالن با حضور او، جــان لوييجي دوناروما، آندرهآ کونتــي و رومانيولي يكــي از قويترين خطــوط دفاعــي را در ميــان تيمهاي ايتاليايي دارد.

ميالن با احتســاب چيــزي که براي خريد بونوچي هزينه کرده اســت، تا االن 216/5 ميليون يورو براي جذب بازيكنان جديد خرج کرده اســت و هنــوز هم به جــذب بازيكنانــي مانند آنــدرهآ بلوتي، نيــكال، کالينيچ و پير امريــك اوباميانگ اميد دارد.

قرارداد بونوچــي ميتواند مانند يك گل سرنوشت ســاز براي روسونري باشد که فاصلــه ميان اين تيم بــا يوونتوس و ناپولي را کاهش داده اســت. حاال اما اين ســوال وجود دارد که بــا اين همه هزينه چقدر از اين فاصله کم شده است؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.