پولي موجود نيست!

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

سران منچستريونايتد مطمئن هستند که ميتواننــد مانع انتقال داويــد دخئا به رئال مادريد شــوند. رئال دوباره به سراغ اين دروازهبان آمده اســت ولي مديران يونايتد بر اين باورند کــه رئال توان مالي الزم براي خريد اين بازيكن را ندارد.

رئاليها در حال حاضر در لسآنجلس در همــان مجتمعي تمريــن ميکنند که منچســتريها در آن به سر ميبرند. انتظار ميرود کــه رئال در تابســتان جاري براي خريد دخئا پيشــنهاد بدهد. آنها دو ســال پيش هم دخئا را ميخواســتند و در آخرين روز انتقاالت، قرار بود او به مادريد برود ولي به دليل يك مشكل اداري ساده، اين انتقال منتفی شد. سران يونايتد بر اين باور هستند که دخئا اکنون بسيار بيشتر از دو سال پيش در منچســتر جا افتاده. در آن هنگام، رابطه او بــا لوييس فانخال، مربــي وقت يونايتد اصال خوب نبود. بــا اين حال، آنها ميدانند که دخئا 62ساله هميشه روياي بازگشت به مادريد را دارد. ادورنه آلماگرو، نامزد دخئا در مادريد زندگي ميکند و خود او هم پيش از يونايتد در اتلتيكو مادريد بازي ميکرد.

اما دخئا در تابستان جاري، تاکنون به سران يونايتد نگفته که ميخواهد به اسپانيا برگردد و به اين ترتيب آنها خيالي آســوده دارند. از سوي ديگر، رئال نتوانسته بازيكناني که ميخواهد بفروشــد را به تيمهاي ديگر منتقل کنــد و به اين ترتيب در زمينه مالي شرايط الزم براي خريد يك بازيكن جديد را ندارد. رئال نتوانست براي خامس رودريگس خريداري پيدا کند و مجبور شد او را به بايرن مونيخ قرض بدهد. قهرمان اســپانيا اميدوار بود که با فــروش آلوارو موراتــا به يونايتد، بودجه خوبي به دست بياورد اما يونايتديها در عوض روملو لوکاکو را از اورتون به خدمت گرفتند و به اين ترتيب، ديگر به دنبال جذب موراتــا نخواهند بود. رفتــن اين مهاجم به يونايتد باعث ميشد احتمال انتقال دخئا در جهت عكس بيشتر شود.

رئاليها دســتمزدهاي بسيار بااليي به بازيكنانشــان ميپردازند و بــه اين ترتيب، بايد اول بازيكنانشــان را بفروشند تا بتوانند منابع مالي الزم بــراي خريد بازيكن را پيدا کنند. بازار هم تورم بااليي را تجربه ميکند، براي مثال، منچسترسيتي براي خريد کايل واکر مجبور شد 50 ميليون پوند به تاتنهام بپردازد و به اين ترتيب، يونايتديها تنها در صورتــي به فروش دخئا فكــر ميکنند که پيشنهاد بسيار بااليي براي او برسد.

در حــال حاضــر، ديــد مديــران منچستريونايتد اين اســت که رئال مادريد تــوان مالي الزم را ندارد که اين دروازهبان را به خدمت بگيرد و او دســت کم يك فصل ديگر را در اولدترافورد خواهد گذراند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.