واكر، گرانترين مدافع ليگ برتر

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

باشــگاه منچسترســيتي با ثبت يك رکورد جديــد در تاريخ نقــل و انتقاالت فوتبال، کايــل واکر مدافــع تاتنهام را به خدمــت گرفت. بــه گــزارش ،ESPN آبيپوشــان شهر منچســتر بعد از آنكه از خريــد دني آلــوز قطع اميــد کردند و در رقابت با پاريســنژرمن بــراي خريد اين دفاع راســت برزيلي تســليم شــدند، به سراغ گزينه دومشــان در تاتنهام رفتند و حاال گفته ميشــود که او را با قرارداد 45 ميليــون پوندي که 5 ميليــون يورو ديگر هم بسته به ميزان موفقيتهاي باشگاه در فصل آينده ليــگ برتر و ليگ قهرمانان به آن اضافه خواهد شد، از سفيدپوشان لندن خريدهانــد. اين رقم اگرچه با قراردادي که چلسي سال 2014 براي فروش داويد لوئيز با پاريسنژرمن بست برابر شد اما واکر را به گرانقيمتترين مدافعي که تاکنون يك تيم انگليسی خريده است تبديل ميکند. رکورد بيشترين پولي که يك تيم انگليسي براي خريد يك مدافع پرداخته بود هم در اختيار منچسترسيتي قرار داشت که فصل گذشــته براي جذب جان استونز از اورتون 47/5 ميليون پوند هزينه کرد. عالوه بر اين رقمي که سيتي براي خريد واکر ميپردازد رکورد بيشــترين هزينهاي که براي خريد يك بازيكن انگليسي پرداخت شده است را هم خواهد شكست. اين رکورد به نام رحيم استرلينگ ثبت شده بود که سال 2015 از ليورپول به منچسترســيتي رفت. واکر 27 ساله که با منسيتي قراردادي 5 ساله بسته است، در منچسترسيتي پيراهن شماره 2 را خواهد پوشــيد. واکر پس از پيوستن به منچسترسيتي به سايت باشگاه گفت: «من از عقــد قرارداد با ســيتي هيجان زدهام و نميتوانم براي شروع کارم با اين تيم صبر کنم. پــپ گوارديوال يكــي از معتبرترين سرمربيان دنيا است و من احساس ميکنم که او ميتواند سطح بازي مرا ارتقا دهد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.