مارسلو: تا پاي جان از رونالدو حمايت ميكنيم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

شايعه جدايي کريســتيانو رونالدو از رئال مادريد شايد در اين تابستان مطرح شده باشد اما مارســلو ميگويد بازيكنان رئال پشــت مهاجم پرتغالي هستند و تيم در اتحاد کامل به ســر ميبرد. رونالدو به خاطر حضور در جام کنفدراسيونها هنوز بــه تور پيشفصــل رئــال مادريد ملحق نشده.

مارسلو گفت: «من هنوز با کريستيانو درباره اين موضوع حرف نزدهام اما خودش ميداند تا پاي جان از او حمايت ميکنيم. وقتي بيايــد ميتوانيم با او حرف بزنيم و ببينيم چه نظري دارد.»

يكي از بازيكناني که اين تابستان به رئال مادريد آمده، تئو ارناندس اســت و مدافع چپ برزيلي رئال از رقابت جديدي که پيش رويش قرار گرفته، استقبال کرد: «از وقتــي آمدم بايــد ميجنگيدم و هر کاري ميتوانستم کردم تا بازي کنم حتي اگر يك مدافع چپ تخصصي ديگر در تيم نبوده. تئو خيلي جوان است و ميتواند به رئال کمك زيادي بكند. من و مربيها به او اعتماد کامل داريم.»

مارسلو درباره فصل جديد هم گفت: «هر فصــل را با همان هيجــان و انگيزه شروع ميکنم. درســت است که سالها اينجــا بودم و در فصل قبل، الليگا و ليگ قهرمانــان را برديم امــا در اين فصل هم ميخواهم تجربــهام را به بازيكنان جوان انتقال دهم و با تمام توان در خدمت تيم باشم. ســخت اســت از آنچه بوديم بهتر شويم اما ميخواهيم همه جامهاي ممكن را ببريم و کليد آن سختكوشي است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.