قرارداد اسنايدر با گاالتاسراي فسخ شد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

گاالتاســراي قرارداد وسلي اسنايدر، هافبك هلندي را با توافقي دوجانبه فسخ کرد. اين باشگاه ترکيهاي اعالم کرده که ايــن کار با رضايت دو طرف انجام شــده اســت. ايجنت اين بازيكن در هفته پيش بود که گفت مذاکرات با باشگاه سمپدوريا در سري آ آغاز شده است.

برخي منابع، سه هفته پيش گفتند که باشــگاه لسآنجلس گلكســي هم به دنبال جذب اين بازيكن 33ســاله است و اميــد دارد که او را بــه خدمت بگيرد، با آنكه باشــگاههاي ايتاليايــي هم او را ميخواهند.

اســنايدر اگر در فصــل بعد در گاال ميمانــد، 4/5 ميليــون يورو دســتمزد ميگرفــت. پــس از آن هم قــراردادش منقضي ميشد اما لسآنجلس گلكسي در دو سال به او 3/5 ميليون يورو ميپردازد.

همچنيــن اگر هر باشــگاه ترکيهاي بخواهد در ســه ســال آينده اسنايدر را بخرد، بايد 20 ميليون يورو به گاالتاسراي بپردازد. اسنايدر در فصل گذشته 28 بازي انجام داد و 5 گل زد و 15 گل ســاخت. گاال با اين حال در ليگ چهارم شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.