مورينيو: منتظر زالتان ميمانيم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

ژوزه مورينيو كه منچستريونايتد را براي شــروع فصل جديد ليگ برتر آماده ميكند، گفــت دو بازيكن ديگر ميخواهــد اما درباره شايعات عاقه تيمش به نمانيا ماتيچ اظهارنظر نكرد.يونايتــد بــراي آوردن روملــو لوكاكو از اورتون 75 ميليون پوند داد و ويكتور ليندلوف مدافــع بنفيكا را بــا 30/8 ميليــون پوند (با احتســاب اضافات) به خدمــت گرفت ضمن اينكه نتوانســت آلوارو موراتا را از رئال مادريد جذب كند و به زالتــان ابراهيموويچ مصدوم اجازه داد با پايان قراردادش از تيم جدا شود.

مورينيــو در آســتانه نخســتين ديدار تداركاتــي پيشفصــل يونايتد بــا تيم لس آنجلس گلكسي گفت: «دوست ندارم جاي اد وودوارد (مدير اجرايي) باشــم به خاطر اينكه واقعــا مذاكره بــراي جذب بازيكنان ســخت اســت. شــايد به دو بازيكن ديگر نرسيم اما براي تقويــت تيم يكي ديگــر را الزم داريم. مــا بازيكناني داريم كه چند مــاه نميتوانيم رويشان حســاب كنيم، ماركوس روخو، اشلي يانگ، لوك شــاو و زالتــان ابراهيموويچ اگر بماند. از ماتيــچ يا بازيكن ديگري نام نميبرم چون فكر نميكنم درست باشد.»

گفته ميشــود چلســي، مدافــع عنوان قهرماني ميخواهد بازيكن تيم ملي صربستان را نگه دارد تا وقتــي كه تيموئه باكايوكو را از موناكو بخرد. ماتيچ به همراه ديگو كاســتا در اردوي پيشفصل چلســي شركت نكرده تا به مربي ســابقش، مورينيو ملحق شود اما مربي پرتغالي درباره اين بازيكن 28 ساله حرفي نزد: «نمي توانم درباره كســي كه بازيكن چلسي اســت، چيزي بگويم. موراتا هم همينطور. بله ما او را ميخواســتيم اما همانطــور كه همه ميدانند، توافق مالی حاصل نشــد. حق رئال مادريد اســت كه هر قيمتــي ميخواهد روي بازيكنش بگــذارد. بايد به بازيكن، باشــگاه، مالــك و مربي احتــرام بگذاريــم. كار ما در فصل نقل و انتقاالت تمام نشــده و ما فقط با لوكاكو و ليندلوف راضي نميشــويم. ما چهار نفر را ميخواســتيم و بايــد بگويم 50 درصد كار انجام شــده. باشگاههاي ليگ برتري همه قدرت دارنــد، پول دارنــد، از فروختن طفره ميروند. بازار عجيب و غريب اســت، قيمتها بيــش از حد باال رفته. تيمهــا بازيكنان خود را نميفروشــند و اين فوقالعاده است و البته رقابت را ســخت ميكند.»او درباره زالتان 35 ســاله هم گفت: «اگر تصميــم بگيرد بماند و تــا ماه دســامبر صبر كند-چــون قبل از آن نميشــود- چرا منتظرش نمانيــم؟ ما حرف ميزنيم و تغيير نظر ميدهيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.