فدرر: هيچ مشكلي ندارم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

كمتر از يك ســاعت بعد از آنكه روژه فدرر در سه ست پياپي توماس برديچ را از پيش رو برداشت و براي يازدهمين بار به فينال ويمبلدون رسيد، در كنفرانس خبري از او سوال شــد تا كي ميخواهد ادامه دهد. با همان آرامش هميشگي خودش، به خبرنگار لبخند زد، درباره سوالش فكر كرد و بعد از لحظاتي گفت: «ســامت در تصميم گيري من نقش دارد بدون شــك. هر چه به جلو ميروم احتيــاط و فكرم درباره اينكه چقدر بازي كنم و چطور بازي كنم، بيشــتر ميشــود. البته با همسرم هم مشــورت ميكنم كه اين مسابقات روي خانواده اثر منفي نداشــته باشــد. در حــال حاضر كه هيچ مشــكلي ندارم و اين عالي است. موفقيت هم تا حدي نقش دارد و اين مســابقات باعث شده اميدوار باشم مدت بيشتري در مسابقات بمانم.»

برنده 18 گرنداســلم در مســير رســيدن بــه فينال ويمبلدون حتي يك ســت را هم به رقبــا نداده. فدرر بعد از آنكه در چهل و دومين نيمهنهايي گرنداسلمها بازي ميكرد، گفت: «من خيلي خوش شانسم كه يك فينال ديگر را تجربه ميكنم و واقعا خوشــحالم از اينكه قرار است در سنتركورت يك بازي ديگر انجام بدهم.»

فدرر 17 مرداد 36 ساله ميشــود و اگر امشب حريف كروات خود را شكســت دهد، مسنترين قهرمان ويمبلدون بعد از آرتوراش ميشــود كه در ســال 1975 در حدود 32 ســالگي اين جام را برد اما فدرر با آنكه برابر چيليچ 6 بر يك جلو اســت، از بازي با كسي كه در يكچهارمنهايي سال قبل كار را برايش ســخت كرد، نگراني دارد: «ما ســال قبل بازي خيلي سختي داشتيم و در نيمهنهايي اوپن آمريكاي 2014 در ســتهاي پياپي من را حذف كرد. بايد جســور باشــم و هجومــي بازي كنم. اگر به مارين تــوپ بدهي، راحت امتياز ميگيرد. مطمئنم بازي نزديكي خواهد بود.»

فــدرر بعد از پيــروزي برابر چيليــچ در نيمهنهايي به ميلوش رائونيچ كانادايي باخت و از رسيدن به فينال باز ماند. امسال در يكچهارمنهايي از رائونيچ انتقام گرفت و فقط 12 گيم به او داد.

چيليچ 28 ساله كه قهرمان اوپن آمريكاي 2014 شده، ســم كوئري را از پيش رو برداشت و نخستين كروات بعد از گوران ايوانيسويچ-مربي سابقش و قهرمان سال -2001 شد كه به فينال ويمبلدون صعــود ميكند: «حس مثبتي دارم، شايد انگيزهام به من كمك كند اما روژه بهترين تنيس خود را در اين زمين بازي ميكند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.